Årets regnskap

Bidrag til samfunnet 2017

Post 2017
Eiendomsskatt 33 315
Konsesjonsavgift lokalt 12 129
Arbeidsgiveravgift 9 981
Naturressursskatt 24 242
Grunnrenteskatt 39 903
Alminnelig skatt 1 530
Konsesjonskraft 14 482
Kvotekraft 35 701
Sponsorarter 2 598
Skattetrekk fra ansatte 26 683
Sum200 565

Verdi av konsesjonskraft og kvotekraft er bergegnet basert på gjennomsnittlig områdepris i NO4. Skatt betalt 2017 gjelder inntekståret 2016.

Resultat

Verdi av konsesjonskraft og kvotekraft er bergegnet basert på gjennomsnittlig områdepris i NO4. Skatt betalt 2017 gjelder inntekståret 2016.

Noter

Driftsmidler

Driftsmidler

Regnskapsprinsipp knyttet til estimatusikkerhet
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:

Avskrivning på varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Forventet økonomisk levetid eller brukstid for driftsmidlene bygger på erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger. Antatt restverdi hensyntas også i denne beregningen. Økonomisk levetid danner grunnlag for de årlige avskrivingene i resultatregnskapet. Endringer i estimatene for økonomisk levetid eller brukstid vil ha betydning for verdien av driftsmidlene.

Nedskrivning av goodwill og fallrettigheter
Konsernet har betydelige verdier i immaterielle eiendeler med ubestemt levetid. Disse verdiene testes årlig for verdifall. Ved beregning av verdien gjøres det en rekke estimater knyttet til framtidige kraftpriser, produksjonsvolum og andre estimater som påvirker kontantstrømmen. Se note 17 for ytterligere informasjon.

Pensjonsforplikteler
Beregning av pensjonsforpliktelsen innebærer valg av økonomiske forutsetninger knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons- og G-regulering. Det er også knyttet usikkerhet rundt uttak av pensjonsrettigheter og levealder. Endringer i disse estimatene vil gi endringer i pensjonsforpliktelsen. Det vises til note 10 for nærmere beskrivelse av forutsetningene.

Virkelig verdi på finansielle anleggsmidler
Det benyttes estimater for å beregne framtidig kontantstrøm, som benyttes som virkelig verdi på finansielle anleggsmidler på de selskapene konsernet har eierinteresser i. Endring i disse estimatene vil gi endring i bokførte verdier.

Tabelltittel

(forklaring til tabellen)

*Verdi av konsesjonskraft og kvotekraft er bergegnet basert på gjennomsnittlig områdepris i NO4. Skatt betalt 2017 gjelder inntekståret 2016.

Hendelser etter balansedagen

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er det opplyst om dersom dette er vesentlig. Opplisting hendelser etter balansedagen: Det er i styremøte 6. april 2017 besluttet utbetaling av utbytte på 25 MNOK. Ut over det som er nevnt over har det ikke vært noen vesentlige hendelser etter balansedagen.

  • I konsernregnskapet er det ikke benyttet sikringsbokføring og alle derivater er regnskapsført til virkelig verdi med løpende resultatføring av verdiendringer. I segmentrapporteringen regnskapsføres derivater inngått med økonomisk sikring som formål først når den sikrede transaksjonen inntreffer.
  • I konsernregnskapet er investeringer i tilknyttet selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I segmentrapporteringer er kostmetoden lagt til grunn.
  • Aksjeinvesteringer er regnskapsført til kost (med nedskrivning ved verdifall som ikke anses forbigående) i segmentrapporteringen, men er i konsernregnskapet klassifisert som «tilgjengelig for salg» instrumenter og regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer innregnet i totalresultatet.
  • I konsernregnskapet innregnes aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i oppstilling av andre inntekter og kostnader. I selskapsregnskapene benyttes korridormetoden.

Revisors beretning

Last ned revisors beretning

SKS-1-e1556560402885.png

Last ned