Konsernsjefen har ordet

Konsernsjef, Liina Veerme, tar oss gjennom 2019

Det er med glede og takknemlighet at jeg, sammen med konsernstyret og selskapets ansatte, presenterer årsrapporten for 2019. For meg personlig er det spesielt etter at jeg i august 2019 overtok som konsernsjef for Salten Kraftsamband.

SKS historie representerer en stolt fortid som totalleverandør av elektrisk kraft og som samfunnsbygger i Salten-regionen. SKS skal også i fremtiden være en viktig bidragsyter og premissgiver innen bærekraft og produksjon av fornybar energi fra våre vannkraftanlegg i Salten og Nordland fylke.

Året 2019 var for SKS og kraftbransjen forøvrig påvirket av fordelaktige kraftpriser og naturgitte forhold. Med dette, og i kombinasjon med god og rasjonell drift, kan SKS presentere et resultat vi anser for akseptabelt.

Samtidig må vi erkjenne at potensialet er større. SKS vil blant annet fortsette med å jobbe for bedre rammevilkår for kraftbransjen, spesielt med hensyn til en skattebelastning som SKS mener hindrer fremtidige investeringer i bærekraftig energiproduksjon. Bransjen var forventningsfulle til Sanderud-utvalgets rapport om vannkraftbeskatning som ble lagt frem i 2019. Forlagene imøtekom dessverre ikke våre forventninger og rapporten ble senere forkastet av regjeringen. Skuffet måtte vi innse at vi er like langt og at det fortsatt gjenstår mye arbeid i forhold til å tilrettelegge for det grønne skiftet og økt produksjon av fornybar vannkraft.

SKS har gjennom 2019 fortsatt arbeidet med å styrke vannkraftporteføljen med utbygging av flere nye vannkraftverk, herunder Smibelg og Storåvatn kraftverk på Helgeland, Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune, samt fornyelse og total-renovering av Sjøfossen kraftverk i Gildeskål kommune.

Konsernets framtidsutsikter på lang sikt vurderes som gode. Signalene fra vårt handelsmiljø er at det ligger en betydelig oppside i forhold til kraftprisen i årene fremover. Vi er derfor optimistiske med hensyn til fremtidsbildet.

Personlig har det vært en glede å bli kjent med hver enkelt ansatt i mine 10 første måneder som leder av SKS. Organisasjonen er preget av høy kompetanse, positivitet og et godt og sammensatt arbeidsmiljø. Mine forventinger til SKS og til Salten-regionen etter å ha flyttet 1000 km nordover er langt på vei innfridd. Vi har alle forutsetninger for å lykkes i arbeidet videre og er privilegerte som får lov til å forvalte verdens beste ressurs – vannet – på vegne av regionens innbyggere.

SKS skal fortsette å skape muligheter for fremtidige generasjoner og jeg ser frem til å ta del i utviklingen!

Liina Veerme
konsernsjef, Salten Kraftsamband