SKS Produksjon AS

SKS Produksjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS.

SKS Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet til produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk tilgjengelighet for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Selskapet har ansvar for produksjonsoptimalisering, styring og overvåkning av kraftverkene.

Selskapet eier selv nitten vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål-, Beiarn-, Bodø- og Hemnes kommune. Beregnet årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 2 035 GWh som tilsvarer strømforbruket til 101 250 husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.

Vannkraftverkene produserte 2 066 GWh i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var 1 857 GWh. Kraftprisen var i 2020 svært lav på grunn av en meget sterk hydrologisk balanse i Norden, mildt klima og økt vindkraftproduksjon. NO4-pris i 2020 ble 93,64 NOK/MWh, mot 377,29 NOK/MWh i 2019. Systemprisen for 2020 ble på 115,65 NOK/MWh, tilsvarende pris for 2019 var 388,50 NOK/MWh. Vannmagasinbeholdningen var ved inngangen av året på 54 %. Ved utgangen av året var magasinbeholdningen 79 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 67 %. Snømagasinet er beregnet til 168 GWh ved utgangen av 2020, noe som er omlag 50 % av normalen.

SKS Produksjon AS er rigget for vekst gjennom å øke produksjonen i eksisterende vannkraftanlegg, samt med utbygging av nye vannkraftprosjekter. Bygging av Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune startet våren 2019. Breivikelva kraftverk er planlagt å være i drift sommeren 2021 med en årsproduksjon på 27 GWh. Sjøfossen kraftverk ble satt i drift i 2020 etter en totalrenovering med ny stasjonsbygning og nye turbiner. Renoveringen bidrar til å øke kraftproduksjonen i Sjøfossen kraftverk med 6 GWh til 23 GWh.

Nye Sjøfossen kraftverk (23 GWh) ble satt i drift høsten 2020

SKS Produksjon AS eier 50 % av felleseide SmiSto Kraft AS. SmiSto Kraft AS startet utbygging av Smibelg- og Storåvatn kraftverker i Rødøy og Lurøy kommuner sommeren 2015. Kraftverkene har reguleringsmagasin med betydelig regulering og får en samlet årsproduksjon på ca 210 GWh. Storåvatn kraftverk har to aggregat som utnytter vann fra ulike magasin. Utbyggingen er forsinket og totalkostnaden blir høyere enn hva som var budsjettert på tidspunkt for investeringsbeslutningen. Storåvatn 1 ble satt i drift i 2020 og har en årsproduksjon på 25 GWh. Storåvatn 2 har en forventet årsproduksjon på 70 GWh og Smibelg kraftverk har en forventet årsproduksjon på 115 GWh. Storåvatn 2 og Smibelg kraftverk forventes satt i drift i løpet av 2021/2022.  Hæhre Entreprenør AS har valg stevne Smisto Kraft AS for Rana Tingrett, med påstand om å få dekt ekstra kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Dersom Hæhre Entreprenør AS får medhold i sine krav, vil det medføre behov for ekstra tilførsel av egenkapital fra eierne.

 SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader for innmating av produksjon. Dette skyldes det høye energileddet som er en konsekvens av en ugunstig marked- og nettsituasjon. Lokalt er det nettbegrensinger i Salten trafo (Statnett) og i regionalnettet (Arva) som påvirker videre utvikling av ny produksjon og økt forbruk. Ny Salten trafo i regi av Statnett er planlagt ferdigstilt i 2023. Regionalnettseier Arva arbeider blant annet med konsesjonssøknad for ny 132 kV linje mellom Salten trafo og Valjord koblingstasjon. Det er for tiden mange initiativer på gang for etablering av kraftkrevende industri i vår landsdel som kan bidra til en bedre balanse mellom kraftproduksjon og energibruk. Nordland har et betydelig kraftoverskudd som årlig må eksporteres ut av området.

SKS Produksjon AS har avtale med Rødøy-Lurøy Kraftverk om å forestå all drift og styring av Reppa kraftverk.

Årets resultat er preget av lave markedspriser. Innmatingskostnader i Saltenområdet er fortsatt svært høye i forhold til andre deler av landet. Driftsresultatet for 2020 er på 89,9 mill. kr. Etter finans og skatt viser resultatet et overskudd på 52,1 mill. kr. Overskuddet i 2019 og 2018 var henholdsvis 102,8 og 131,7 mill. kr. 

Oversikt over resultat- og balanse SKS Produksjon AS

Beløp i 1000

Ansatteoversikt, 57 ansatte pr 31.12.20

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS