SKS Produksjon AS

SKS Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet til produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk tilgjengelighet for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Selskapet har ansvar for produksjonsoptimalisering, styring og overvåkning av kraftverkene.

Selskapet eier selv nitten vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål-, Beiarn-, Bodø- og Hemnes kommune. Beregnet årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 2 025 GWh som tilsvarer strømforbruket til 101 250 husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.

Vannkraftverkene produserte 2 086 GWh i 2018, 291 GWh lavere enn produksjonsåret 2017 hvor det ble satt produksjonsrekord med 2 378 GWh. Vinteren 2017/2018 var nedbørsfattig, noe som ga lavt tilsig til vannmagasin. Vannmagasinbeholdningen var ved inngangen av året på 57 % av total magasinkapasitet og ved utgangen av året var magasinbeholdningen 47 %. Tilsiget til magasinene i 2018 var på 1 908 GWh. Dette er lavere enn normaltilsiget, som er på 1 968 GWh. Snømagasinet er beregnet til 200 GWh ved utgangen av 2018 noe som er om lag 137 GWh lavere enn normalen. Høsten 2018 var flere av kraftverkene i Sulitjelma ute av drift som følge av modernisering av høyspentanlegg og turbinregulatorer. Resultatet for selskapet er påvirket av høye områdepriser, høye innmatingskostnader i området og høyt skattetrykk.

SKS Produksjon AS er rigget for vekst gjennom å øke produksjonen i eksisterende vannkraftanlegg, samt med utbygging av nye vannkraftprosjekter. Selskapet vil i 2019 starte bygging av et nytt kraftverk i Beiarn kommune. Breivikelva kraftverk er planlagt å stå ferdig våren 2021 med en årsproduksjon på 27 GWh. Sjøfossen kraftverk vil i 2019 totalrenoveres noe som bidrar til å øke produksjonen med 6 GWh til 23 GWh. Selskapet har konsesjon for å bygge flere vannkraftverk, men rammebetingelsene for kraftproduksjon over 10 MVA medfører at det i liten grad er lønnsomhet i å utvide eller bygge ny vannkraftproduksjon med dagens skatteregime.

SKS Produksjon AS eier 50 % av felleseide SmiSto Kraft AS. SmiSto Kraft AS startet utbygging av Smibelg- og Storåvatn kraftverker i Rødøy og Lurøy kommuner sommeren 2015. Kraftverkene har reguleringsmagasin med betydelig regulering og får en samlet årsproduksjon på ca 210 GWh. Storåvatn kraftverk har to aggregat som utnytter vann fra ulike magasin. Storåvatn 1 har en planlagt produksjon på 25 GWh og igangsettes med full produksjon fra forsommeren 2019. Storåvatn 2 har en forventet årsproduksjon på 70 GWh. Bygging av kraftverket er forsinket og planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2020. Smibelg kraftverk har en forventet årsproduksjon på 115 GWh. Kraftverket er planlagt idriftsatt ved årsskiftet 2019/2020.

SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader for innmating av produksjon (sum fastledd + energiledd). Dette skyldes det høye energileddet som er en konsekvens av ugunstig marked- og nettsituasjon. Lokalt er det nettbegrensinger i Salten trafo (Statnett) og i regionalnettet (Nordlandsnett) som begrenser utvikling av ny produksjon og økt forbruk

SKS Produksjon AS og Helgeland Kraft AS har gått sammen om å bygge og drifte en felles driftssentral for kraftproduksjon for styring og overvåking av selskapenes vannkraftverk. Dette samarbeidet skal gjøres gjennom Vakinn AS, et felleskontrollert selskap eid av partene med 50 % hver. Selskapet skal ledes fra SKS Produksjon AS sitt hovedsete på Fauske. Selskapet er etablert i januar 2018 og idriftsettelse blir i løpet av 2019.

SKS Produksjon AS har inngått avtale med Rødøy-Lurøy Kraftverk om å forestå all drift og styring av Reppa kraftverk.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Produksjon AS

Beløp i 1000

Ansatteoversikt, 62 ansatte pr 31.12.18

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS