STYRETS ÅRSBERETNING 2021

STYRETS ÅRSBERETNING 2021 

 Salten Kraftsamband (SKS) skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Ved å videreutvikle vår kompetanse innenfor vannkraftproduksjon, og ved å ta i bruk ny kompetanse og teknologi skal SKS vise vei og være en attraktiv samarbeidspartner i utviklingen av fremtidens energimarked.  

Med fokus på intern effektivitet og ved å reinvestere i organisasjonen og selskapets virksomhet, ønsker SKS å skape ytterligere aktivitet og langsiktig verdiskapning for region, samfunn og våre eiere.  

Generelt

Salten Kraftsamband (SKS) er et energikonsern med virksomhet hovedsakelig innenfor forretningsområdene vannkraftproduksjon, kraftforvaltning og kraftomsetning med tilhørende aktiviteter. SKS har sitt hovedkontor på Fauske, og eies av Bodø kommune, Fauske kommune, Nordlandskraft AS, Jämtkraft AB, Bodø Energi AS og Bodø pensjonskasse. 

 Konsernets produksjonsanlegg ligger i kommunene Fauske, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Rødøy og Hemnes. 

 SKS er morselskap i konsernet og eier 100 % av aksjene i datterselskapene SKS Produksjon AS og
SKS Handel AS. I tillegg eier selskapet i overkant av 73 % av aksjene i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor økonomi, regnskap, IT, HR, kommunikasjon og samfunnskontakt, kvalitet, HMS og strategi, samt forretningsutvikling plassert. 

 Gjennom SKS Produksjon AS har konsernet 50% eierskap i Smisto Kraft AS og Vakinn AS, og i tillegg har SKS  14,5 % eierskap i Yve AS. 

 

ÅRET 2021

Året 2021 ga et akseptabelt resultat for konsernet. Kraftprisene varierte mellom 20 og 50 øre store deler av året. Systemprisen steg vesentlig siste halvdel av 2021, hovedsakelig som en konsekvens av høyere priser på termisk energi, lavt tilsig i sør, samt forbedret utvekslingskapasitet mot utlandet. Sørlige deler av Norge fikk en kraftpris som var sterkt påvirket av prisen på kontinentet. NO4 ble i svært liten grad påvirket av prisøkningen, med unntak av to uker i november. Havari på Salten Trafo, tilhørende Statnett, medførte imidlertid at selskapet i svært liten grad fikk utnyttet produksjonskapasiteten i det aktuelle tidsrommet. Sommeren 2021 var konsernet med å etablere selskapet Yve AS. Yve ble morselskap for de 100 % eide sluttbrukerselskapene Polarkraft AS og Kraftriket AS. Aksjeposten på 30 % i Polarkraft ble i denne sammenhengen benyttet som tingsinnskudd i Yve, og ble erstattet med 15 % eierskap i det nye selskapet. 

 Gjennomsnittlig kraftprispris for prisområdet NO4 hvor våre produksjonsanlegg er lokalisert var 35,7 øre/KWh i 2021.  Dette er en økning på 26,3 øre fra 2020. Systemprisen ble 63,4 øre per kWh i 2021, mot 11,6 øre per kWh i 2020.

Hydrologi:
Samlet nedbør i vårt produksjonsområde var tilnærmet som normalt i 2021. Totalt tilsig i vårt område tilsvarte en produksjon på 2 050 GWh. Total vannkraftproduksjon i 2021 utgjorde 2 063 GWh, mens tilsvarende tall for 2020 var 2 146 GWh. Vannmagasinbeholdningen var ved inngangen av året på 79 % og ved utgangen av året 79 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 68 %. Snømagasinet er beregnet til 327 GWh, noe som er tilnærmet som normalt. 

Vannkraftproduksjon

SKS Produksjon oppnådde et driftsresultat på 362,6 mill.kr i 2021, noe som er 273 mill.kr høyere enn foregående år. Resultatet etter skatt ble 163,7 mill. kr, som er 111,6 mill. kr høyere enn forrige år. Produksjonen ble
1 997 GWh i 2021, som er 70 GWh mindre enn i 2020. Havari på Salten trafo høsten 2021 medførte begrenset produksjon og bortfall av inntekter i en periode med høye markedspriser. 

 Rødøy-Lurøy Kraftverk (RLK) realiserte en produksjon på 66,7 GWh som er 15 GWh lavere enn 2020. Redusert volum fremkommer som et resultat av en planlagt revisjonsstans forsommeren 2021, samt at produksjonen siste halvår har vært redusert grunnet sprekkdannelse i turbinakslingen. 

 Regnskapet for 2021 viser et driftsresultat på 11,5 mill.kr, som er 6 mill.kr høyere enn 2020. Resultat etter skatt ble 8 mill.kr, for 2020 var tilsvarende tall 5,4 mill.kr. 

Kraftomsetning

SKS Handel tilbyr et bredt produkt- og tjenesteaspekt innen avregning, handel og forvaltning av kraft, herunder opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Handelsvirksomheten hadde høy aktivitet som følge av store prisendringer i de kraftrelaterte markedene. Det gjelder prisen på kraft, prisen på opprinnelsesgarantert kraft og elsertifikater. 

 Regnskapet for 2021 viser et driftsresultat på 22,5 mill.kr. Driftsresultatet for 2020 var 6,7 mill.kr.  

Kraftutbygging
Utbyggingen av kraftverk i Smibelg og Storåvatn i Rødøy og Lurøy kommune, som gjøres gjennom selskapet Smisto Kraft AS, er forsinket. SKS Produksjon AS eier 50 % av Smisto Kraft AS. Totalkostnaden på prosjektet blir høyere enn hva som var budsjettert på tidspunktet for investeringsbeslutningen.  Overskridelsene er finansiert med økt byggelån, samt økt innskutt egenkapital fra eierne. Rana Tingrett avsa høsten 21 dom i saken mellom Smisto Kraft AS og Hæhre Entreprenør AS. Dommen er anket til Lagmannsretten og er således ikke rettskraftig. 

 

ÅRSRESULTAT FOR 2021

Konsernregnskapet for SKS rapporteres etter internasjonale regnskaps standarder (IFRS).  

Brutto driftsinntekter i konsernet ble på 784,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2020 var 379,8 mill.kr. Netto driftsinntekter ble 668 mill.kr, en økning på i overkant av 333 mill.kr sammenlignet med foregående år. Regnskapet er belastet med driftskostnader på 271 mill.kr. Driftsresultat ble 397 mill.kr og resultat før skatt er på 418 mill.kr. Skattekostnaden er på 136 mill.kr og konsernets resultat etter skatt er på 282,1 mill.kr.  

 Verdiendring på sikringskontrakter for kraft, valuta, rentebytteavtaler og lignende bidro positivt med 32,5 mill.kr. Totalresultatet for konsernet ble 314,6 mill.kr. 

 Morselskapet rapporterer sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 84,2 mill.kr, tilsvarende tall for 2020 var 11,0 mill.kr.  

Balanse og kapitalstruktur

Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 015,2 mill.kr. Av dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr og annen egenkapital på 1 914,6 mill.kr. Minoritetene er på 41,7 mill.kr. 

 Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 550,9 mill.kr, herav bundet til skattetrekk og sikkerhet krafthandel 186,9 mill.kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 2 698 mill.kr. Den langsiktige gjelden ble refinansiert i desember 2021 og har en løpetid på inntil 5 år.  

 Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 3884,6 mill.kr og omløpsmidler på 420,2 mill.kr. Egenkapitalen er på 1933,2 mill.kr, langsiktig gjeld utgjør 2 060 mill.kr og kortsiktig gjeld 311,6 mill.kr. 

Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2021 var 307,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2020 var 24,9 mill.kr.  

 Ved utgangen av året var konsernets frie likviditetsreserve i bank på 364 mill.kr, mot 426,5 mill.kr i 2020. Totalt har konsernet en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter på 551 mill.kr. I tillegg er det innvilget en ubenyttet kassekreditt på 250 mill.kr. Styret er av den oppfatning at SKS har en tilfredsstillende finansiell stilling. 

DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT

Styret foreslår at morselskapets resultat kr 84.184.631,- disponeres slik: 

Avsatt til utbytte                                 kr 95 000 000,-
Overført fra annen egenkapital      kr  10 815 369,-
Sum disponert                                     kr  84 184 634,-

 

FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTATETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING
Det er ingen forhold oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet.  

FINANSIELL RISIKO
Konsernet har som mål å optimalisere selskapets finansposter, samt redusere valutarisikoen. Konsernets strategi med hensyn til finansielle instrumenter er å gi en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Selskapet søker å oppnå betingelser i takt med utviklingen i markedene. Selskapet har risikostrategier definert i risikodokumenter vedtatt av styret. Konsernet er disponert for valuta- og renterisiko. Valuta- og renterisiko begrenses ved inngåelse av termin- og swapkontrakter 

Markedsrisiko

Som kraftprodusent er SKS eksponert for bevegelser i markedspriser og volumusikkerhet. SKS har en aktiv sikringsstrategi beskrevet i risikodokumenter og gjennomfører løpende kraftanalyser. Konsernet har en strategi for prissikring av fremtidig kraft med mål om å redusere kraftprisrisiko og stabilisere konsernets inntjening. Markedsrisikoen håndteres ved å benytte finansielle instrumenter. Kraftderivatene bidrar til å redusere volatilitet i oppnådde priser. Valutaderivater benyttes til å redusere valutarisiko. 

For å kunne følge markedet tett og dynamisk, samt bygge kompetanse innen ulike instrumenter, har konsernet tradingaktivitet ved siden av sikringshandelen. Denne aktiviteten skal gi positiv avkastning over tid og benyttes som input til det generelle arbeidet med markedsanalyse. 

 Morselskapets finansielle anleggsmidler er av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. 

Kredittrisiko
Selskapet har vurdert kundeporteføljen til å være av lav kredittrisiko.  Økt motpartsrisiko, spesielt innenfor SKS Handel AS sitt markedsområde, har etter styrets oppfatning økt den samlede kredittrisiko. Konsernet har etablert gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Morselskapets kunder er i all hovedsak konserninterne og risikoen anses som liten for disse fordringene. 

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Konsernet er innvilget en kassekreditt i bank med en ramme på 250 mill.kr. Ved store svingninger i kraftpris er kraftomsetningen utsatt for stor likviditetsbelastning, både gjennom sikkerhetsstillelser og tidsforskyvningen mellom kjøp av kraft og oppgjør fra kunde. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes, og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. 

FORTSATT DRIFT
Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. Denne forutsetning mener styret klart er til stede. 

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet bidrar i noen grad med oppgaver/praksis ovenfor studenter på universitet og høyskolenivå i tillegg til generell FoU-støtte via medlemskapet i Energi Norge og med kapital til Økonomisk Forskningsfond. 

 SKS har vært medlemsbedrift i Trainee Salten siden oppstart i 2006 og har i 2021 hatt engasjement av en trainee i SKS P. Vi er også engasjert i Opplæringskontoret for energifag (OFE) som i stor grad bidrar med rekruttering, opplæring og oppfølging av energifagslærlinger, samt obligatorisk opplæring/kursing for våre medarbeidere. SKS har i inneværende år bidratt med midler til lokalt Newton-rom, der fokus har vært innenfor realfagsatsning og fornybar energi.  

VIRKSOMHETS- OG KVALITETSSTYRING

SKS har et kvalitetsstyringssystem basert på prinsippene i ISO9001 som er en del av den totale virksomhetsstyringen. Av kvalitetspolicyen fremgår det at konsernet skal levere produkter og tjenester av god kvalitet innenfor alle virksomhetsområder, samt jobbe for kontinuerlig forbedring for å tilfredsstille krav, behov og forventninger fra kunder, eiere så vel som myndigheter. 

 Kontinuerlig forbedring med fokus på involvering, lederes engasjement, beslutninger basert på fakta og prosesstilnærming er bærende prinsipper i kvalitetsstyringssystemet. Forbedringsarbeidet skal identifiseres fortløpende gjennom meldinger, revisjoner og kontroller, organisasjonsutvikling og risikovurderinger. Fokus på kvalitetsarbeidet vil fortsatt være oppfølging i forhold til etterlevelse, gjennomføring og strukturelle grep for kontinuerlig forbedring. 

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET

I SKS-konsernet har helse-, miljø- og sikkerhet førsteprioritet og er en integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Konsernet har et HMS-styringssystem som tilfredsstiller etablerte standarder på området, og som belyser krav i gjeldende lovverk og intern styrende dokumentasjon. Konsernets HMS-rutiner (prosedyrer og instrukser), er tilsvarende under kontinuerlig utvikling med fokus på forenkling og forbedring, for stadig bedre etterlevelse og oppfølging.  

 SKS er aktiv deltager i Energi Norges satsning på HMS. Konsernsjef har i 2021 signert Energi Norges HMS løfte som iverksettes i konsernet. 

Det er satt konkrete mål for sykefravær, skader og HMS-meldinger. Fastsetting av mål på disse områdene er styrebehandlet og vedtatt av konsernstyret. Det er etablert prosedyre for ensartet HMS-rapportering, slik at styrene kan følge med om målene oppnås. 

For arbeidstakere som eventuelt rammes av nedsatt funksjonsevne har vi beredskap for å foreta individuell tilrettelegging både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver så langt dette praktisk lar seg gjennomføre. 

Koronasituasjon har preget konsernets virksomhet også i 2021. Beredskapsorganisasjon og ledergruppen har hatt jevnlige møter der tiltak og interne beslutninger ut fra myndighetspålegg og råd er fastsatt og formidlet internt i vår organisasjon.  

ARBEIDSMILJØ

Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der linjeledelsen og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Arbeidsmiljøutvalget, verneombud, HR-stab og KHMS-stab bidrar spesielt og i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste i utøvelsen av arbeidsmiljølovens intensjoner. 

HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002, vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Konsernet hadde i 2021 et totalt sykefravær på 5,2%, som er høyere enn i 2020 (3,86 %). Noe av økningen tilskrives lav terskel for å være hjemme med koronasymptomer, men i all hovedsak skyldes økningen flere med langtidsfravær, der kombinasjon av uforutsett fravær og planlagte operasjoner har gitt dette utslaget. Utover året ble det gjort teknologiske tiltak slik at de aller fleste har fått mulighet for hjemmekontor. SKS hadde ingen permitteringer i pandemien. 

Korttidsfraværet (< 3 dager) var 0,82 %, som er en indikasjon på god motivasjon og trivsel på arbeidsplassen. Tilsvarende tall for 2020 var på 0,64%. Styret vurderer konsernets arbeidsmiljø som godt. 

SIKKERHET OG SKADER
SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. Gjennom systematiske risiko og sårbarhetsanalyser, samt sikker-jobb-planlegging skal konsernet jobbe målrettet for å forebygge slike skader. I 2021 hadde vi dessverre 2 personskader, derav en med 2 fraværsdager. 

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Styret har ti medlemmer, hvorav seks menn og fire kvinner. Konsernet hadde ved utgangen av året 88 fast ansatte, herav 16 kvinner og 72 menn. Konsernets lønns- og stillingssystem, med stillingsvurderingskriterier sikrer at det gis lik lønn for likt arbeid. Konsernets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder, og at likestillingsspørsmål blant de ansatte er tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Konsernet verdigrunnlag, etiske retningslinjer og medarbeiderstandarder legger føringer for forventet adferd av våre medarbeidere. Kontinuerlig søkelys på dette området er viktig og vil bli høyere prioritert i tiden som kommer.  

YTRE MILJØ

I SKS betraktes forurensning og avfall som ressurser på avveie, og konsernet har etablert gode rutiner for håndtering av både utslipp og avfall. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet frembringer. Konsernets virksomhet bidrar derimot positivt til miljøet da vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser.  

I forbindelse med pågående utbygginger er det noe større belastning på det ytre miljø enn hva tilfellet er i en normal driftsperiode. Selskapet har som mål å rette opp de skader enhver utbygging påfører det ytre miljø så langt dette er praktisk mulig. Alt avfall kildesorteres og leveres i henhold til de krav som settes fra godkjente avfallsaktører. 

MILJØSERTIFISERING

Selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS Handel AS er miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn har ikke utarbeidet miljøstandarder for energiproduksjonsselskap. Dette er bakgrunnen for at SKS Produksjon AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ikke er miljøsertifisert.  

Uansett miljøsertifisering skal alle selskapene tilfredsstille konsernets miljøkrav som skal tydeliggjøres i større grad fremover. Det er i 2021 påbegynt en intern prosess der bærekrafts begrepet skal tydeliggjøres, for å oppnå bedre bevissthet og større engasjement innenfor området i alle deler av vår organisasjon.   

FORSIKRING FOR STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER

SKS har tegnet styreansvars forsikring som gjelder for ethvert nåværende, tidligere og fremtidig styremedlem og ledende ansatt. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon. 

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT
Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det handler om utvikling som omfatter de tre dimensjonene i FNs bærekraftsmål. For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Konsernets kjernevirksomhet produksjon av fornybar energi bidrar til en bærekraftig løsning på den globale klimakrisen. SKS har fokus på samfunnsansvar og utføre sin virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Konsernet bidrar til et fornybart samfunn gjennom å tilrettelegge for ny industri og næringsliv basert på tilgang til fornybar energi. 

Konsernet skal opptre i henhold til FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Konsernet og dets underleverandører skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter. 

Konsernet og dets underleverandører skal sikre organisasjonsfrihet og retten til tariffavtaler, samt eliminering av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen. 

Konsernet har etablert et prosjekt for implementering av bærekraftsrapportering som vil gi informasjon om hvordan foretaket bidrar til en bærekraftig utvikling, og hvordan selskapet påvirker omgivelsene og hvordan omgivelsene påvirker foretaket. Redegjørelse for konsernets bærekrafts vil presenteres i et eget dokument på selskapets hjemmeside www.sks.no. 

FREMTIDUTSIKTER

Konsernets framtidsutsikter på lang sikt vurderes fortsatt som gode. Prisene i NO4, hvor samtlige av selskapets kraftanlegg ligger, forventes å være noe lavere enn resten av Norden de nærmeste årene Signalene fra kraftanalytikermiljøene er at det ligger en fundamental oppside i forhold til kraftprisen på nordisk kraft frem i tid. Etter hvert forventes det at også NO4 utjevner seg mot det øvrige markedet. Dette synet gjenspeiler seg ikke i de terminpriser en observerer på kraftbørsen for øyeblikket.  

 Prognosene for prisene i NO4 er noe usikker grunnet ubalanse mellom produksjon og forbruk, kombinert med begrenset overføringskapasitet. Det foreligger tilnærmet ingen kjente planer på forbedret utvekslingskapasitet ut av prisområdet. Forsterking av overføringsnettet er omtvistet i samfunnet, dette gjelder både internt i området og ut av området. 

 På den annen side er det flere aktører som signalisere virksomhet som vil øke forbruket, og derigjennom forbedre balansen i markedet. Stadig mer fokus på det grønne skiftet vil bidra i denne sammenheng. 

 Lave priser i NO4 kan fra vår side delvis kompenseres gjennom et godt regulert vannkraftsystem med mulighet til å produsere mest på gunstige priser.  

 I februar 2022 gikk Russland til krig mot Ukraina. Krigen har påvirket tilgangen til energi i Europa og dette får konsekvenser for energiprisene også her i landet. Krigen og de sanksjonene som er innført mot Russland, kombinert med senvirkninger av Covid-19 medfører en ustabil råvaresituasjon i markedet som vil påvirke tilgang og priser på utstyr til kraftverkene. 

 Nasjonalt og internasjonalt arbeid med nye miljømål, støttet av blant annet Paris-avtalen, forventes å gi bedre rammebetingelser for fornybarbransjen. Klimaavtalen legger press på utfasing av kullkraftverk i Europa og den øvrige verden. Fremtidig kraftbalanse i vårt geografiske område vil være sterkt påvirket av hvilke beslutninger som fattes angående fremtidig svensk kjernekraftproduksjon. Det er vedtatt nedlagt noe kjernekraftproduksjon, og signaler i markedet kan tyde på at ytterligere reaktorer skal ut av produksjon. 

 

Fauske, den 26. april 2022