Konsernsjefen har ordet

2021 var for Salten Kraftsamband (SKS) et positivt år rent økonomisk. Året har imidlertid vært preget av svært varierende kraftpriser.

Snittprisen på kraft i vårt prisområde (NO4) var 36 øre per kilowattime (kWh) i 2021, som er 26 øre bedre sammenlignet mot 2020 og har bidratt positivt til et godt årsresultat for SKS. Systemprisen, snittprisen av alle prisområdene i Norge, var til sammenligning 63,4 øre per kWh i 2021, nesten det dobbelte av i NO4. Dette er så langt også tendensen når vi nå er ferdig med første kvartal av 2022, og ifølge kraftanalytikerne vil kraftprisen i nord fortsette å være mye lavere enn i resten av landet.

SKS Handel Linn Kristin

Varierende kraftpris har preget 2021

Ulike rammevilkår
Den ubalanserte prissituasjonen påvirker naturligvis SKS og øvrige vannkraftprodusenter i Nord-Norge negativt sammenlignet med kraftprodusenter lengre sør i landet, hvor produsentene i perioder får betalt det mangedobbelte for det samme produktet. En av konsekvensene er at samfunnet, verts og eierkommunene, går glipp av store og viktige skatteinntekter og begrenset utbytte basert på av sin eierandel i kraftselskapene.

Prisen på strøm er Nord-Norge er kunstig lav, på den annen side er prisene lengre sør i landet for høy. Variasjonene skaper ulike rammevilkår for både privat og næring, samt vidt forskjellig grunnlag for fremtidig samfunnsutvikling og investeringer i bærekraftig grønn energi og industri.

Utfordringene nevnt ovenfor handler om begrensinger knyttet til infrastruktur og overføringskapasitet i strømnettet mellom nord og sør. Det krever utbedring og opprusting skal vi oppnå en naturlig utjevning av kraftprisen og like vilkår for utvikling mellom landsdelene. Utbygging av nett er derfor en av de viktigste fanesakene for oss i årene fremover. Det handler om konkurransekraft og om å skape muligheter for fremtidig kraftkrevende industri i vårt geografiske nedslagsfelt, hovedsakelig Nord-Norge. Og det forutsetter betydelig oppgradering av infrastruktur og overføringskapasitet.

Utbygging av mer vannkraft

I september hadde vi gleden av å åpne et helt nytt vannkraftverk i Beiarn kommune. Vi er veldig stolte over at SKS gjennom utbygging av mer vannkraft bidrar ytterligere til det grønne skiftet med å tilby fornybar energi og lokal verdiskapning. Behovet, etterspørselen og ikke minst kravene til bærekraftige og grønne energiløsninger vokser for hver dag som går. Vårt bidrag støtter opp under jobben med å innfri nasjonale og globale klimamål gjennom å sikre fremtidig tilgang til fornybare energikilder. Dessuten ønsker vi å legge til rette for etablering av kraftkrevende industri i Saltenregionen. Gjennom å garantere for kortreist grønn kraft, posisjonerer vi oss og gjør oss attraktive for fremtidige industrietableringer.

SKS åpnet Breivikelva kraftverk i 2021

Nye jobbrutiner

Også 2021 var preget av COVID-19 – pandemien som medførte at vi måtte forholde hos til smitteverntiltak, hjemmekontor, avstandsregler og mindre omgang med egne medarbeidere, eksterne kunder og samarbeidspartnere. Det har vært utfordrende, men samtidig har det tvunget frem nye rutiner og måter å løse oppgaver på som kan sees i positiv sammenheng. Jeg vil derfor benytte anledningen til å gi alle medarbeidere og kollegaer i SKS-familien, vel fortjent honnør og skryt for måten vi har håndtert situasjonen, samt for innsatsen som er lagt ned i den daglige driften.

Samtidig går turbinene i våre 21 vannkraftverk sin utrettelige gang. Vi har gjennom året hatt høy kraftproduksjon. Jeg vil også trekke frem vår handelsavdeling som utfører forvaltning og handel av kraftrelaterte produkter for oss selv og for kunder over hele landet. Et unikt og profesjonelt miljø som hver dag bidrar positivt med sin spesielle kompetanse på handel av kraft, grønne verdier, oppgjør og avregningstjenester.

SKS og kraftforsyningen representerer en kritisk samfunnsfunksjon og jeg er derfor stolt over at vi har klart å opprettholde tilnærmet normal drift i en krevende tid som en konsekvens av korona-pandemien.

Hilsen
Liina Veerme
konsernsjef, Salten Kraftsamband AS