SKS Produksjon AS

SKS Produksjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS.

SKS Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. SKS Produksjon AS er en ledende kraftprodusent av fornybar vannkraftproduksjon fra 20 egeneide kraftstasjoner i Nord-Norge.

Selskapet har sitt forretningskontor i Fauske kommune. Selskapets produksjonsanlegg ligger i kommunene Gildeskål, Fauske, Beiarn, Bodø og Hemnes. Beregnet årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 2 061 GWh som tilsvarer strømforbruket til 103 050 husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.  

Selskapets vannkraftproduksjon var 1 997 GWh 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 2 066 GWh. Havari på Salten trafo høsten 2021 medførte en reduksjon i produksjonen på ca. 200 GWh og bortfall av inntekter i en periode med høye markedspriser. Svake nettforbindelser og store forskjeller i ressurssituasjonen sør/nord sammen med lav etterspørsel i vårt prisområde og høye termiske priser medvirket til store prisforskjeller mellom prisområdene i Norden. Innmatingskostnader i Saltenområdet er fortsatt svært høye i forhold til andre deler av landet. 

Samlet nedbør i vårt produksjonsområde var tilnærmet som normalt i 2021. Vannmagasin-beholdningen var ved inngangen av året på 79 %. Ved utgangen av året var magasinbeholdningen 79 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 68 %. Snømagasinet er beregnet til 327 GWh ved utgangen av 2021, noe som er omtrent 1 % lavere enn normalen. 

Drift og vedlikehold av kraftverkene har stort sett gått som planlagt uten større feil. Langvann kraftverk kom i drift i februar etter lagerhavari høsten 2020. Breivikelva kraftverk ble idriftsatt i juli 2021, med en forventet årsproduksjon på 27 GWh. 

Storelvvatn kraftverk, Sulitjelma

SKS Produksjon eier 50 % av aksjene i Smisto Kraft AS. Storåvatn I kraftverk ble satt i drift i september 2020. Smibelg kraftverk settes i drift i april 2022, mens Storåvatn II forventes oppstart 4. kvartal 2022. Utbyggingen er kraftig forsinket, og kostnadene blir betydelig høyere enn først beregnet. Selskapet har økt lånerammen og eierne har tilført mer kapital for å sluttføre prosjektet. Samlet årsproduksjon er beregnet til 210 GWh. Hæhre Entreprenør AS stevnet Smisto Kraft AS for Rana Tingrett, med påstand om å få dekt ekstra kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Dommen i tingretten gav Hæhre Entreprenør AS delvis medhold i sine krav. Smisto Kraft AS har anket dommen til lagmannsretten. 

 SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader for innmating av produksjon. Dette skyldes det høye energileddet som er en konsekvens av en ugunstig marked- og nettsituasjon. Lokalt er det nettbegrensinger i Salten trafo (Statnett) og i regionalnettet (Arva) som påvirker videre utvikling av ny produksjon og økt forbruk. Ny Salten trafo i regi av Statnett er planlagt ferdigstilt i 2023. Regionalnettseier Arva arbeider blant annet med konsesjonssøknad for ny 132 kV linje mellom Salten trafo og Valjord koblingstasjon. Det er for tiden mange initiativer på gang for etablering av kraftkrevende industri i vår landsdel som kan bidra til en bedre balanse mellom kraftproduksjon og energibruk. Nordland har et betydelig kraftoverskudd, men mangler tilstrekkelige overføringslinjer som kan garantere for stabil og sikker energiforsyning til ny industri. Det er for tiden mange initiativer på gang for etablering av kraftkrevende industri i vår landsdel. Fra vedtak til ferdigstillelse av ny industri vil det ta flere år, men kan på sikt bidra til en bedre balanse mellom kraftproduksjon og energibruk. 

SKS Produksjon AS har avtale med Rødøy-Lurøy Kraftverk om å forestå all drift og styring av Reppa kraftverk.

Året 2021 ga ett akseptabelt resultat for selskapet. Gjennomsnittlig kraftprispris for prisområdet NO4, hvor selskapets produksjonsanlegg er lokalisert, var 357 NOK/MWh. Innmatingskostnader i Saltenområdet er fortsatt svært høye i forhold til andre deler av landet. Driftsinntekter for selskapet ble 693,1 mill. kr i 2021 og driftsresultatet ble 362,6 mill. kr. Etter finans og skatt viser resultatet et overskudd på 163,7 mill. kr. i 2021.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Produksjon AS

Beløp i 1000

Sjøfossen kraftverk

Ansatteoversikt, 55 ansatte pr 31.12.21

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS