Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 73,07 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som datterselskap i SKS-konsernet. Øvrige eiere er Lurøy Kommune; 12,05 %, Træna Kommune; 4,17 % og private; 10,71 %. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Selskapet produserer og selger elektrisk energi. Produksjonen er lokalisert til Reppa Kraftstasjon som ble satt i drift i 1956. Ny turbin og aksling vil bli montert sommeren 2022 med en effekt på 9,9 MW.

Kraftproduksjon
Produksjonen i Reppa kraftverk ble i 2021 på 66,7 GWh. Det er en reduksjon på 14,6 GWh fra året før. Magasinfyllingen var pr. 31.12.2021 73,9 % som er 2,6 prosentpoeng høyere enn samme tid 2020, og 3,9 % prosentpoeng høyere enn snittet for de siste 6 år.

Det er inngått avtale med SKS Produksjon AS om drift og vedlikehold av kraftverket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS. Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet.

Våren 2021 ble planlagt generatorrevisjon gjennomført. Det ble da avdekket svakheter i akslingen som medførte at videre drift må skje med redusert effekt, maks 8,3 MW. Ny turbin og aksling er satt i bestilling, og er planlagt montert og satt i drift i løpet av sommer 2022. Ny optimalisert turbin vil ha noe lavere vannforbruk og effekt, men bedre virkningsgrad enn dagens turbin. Ny årsproduksjon er beregnet omlag på dagens gjennomsnittlige nivå på 75 GWh, med noe høyere brukstid. Kraftverket er ikke lenger underlagt regelverket for grunnrenteskatt

Regnskapet for 2021 viser et driftsresultat på 11,50 mill.kr, og et resultat etter skatt på 8,05 mill. kr.

Oversikt over resultat- og balanse Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Beløp i 1000

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS hadde ingen ansatte pr 31.12.21

Eierskap

Salten Kraftsamband AS
Private aksjonærer
Lurøy kommune
Træna kommune