Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Konsernet SKS

1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)

Endring i "tilgjengelig for salg reserve" refererer seg til aksjeposten i Nord-Salten Kraft Holding AS. Eierposten passerte 20 % høsten 2023 og aksjeposten behandles etter dette som et tilknyttet selskap. Verdiendringer som tidligere er ført over "andre inntekter og kostnader" er ikke reklassifisert over resultatet, men posten er tatt ut av "tilgjengelig for salg reserven" og inn på annen egenkapital.