STYRETS ÅRSBERETNING 2023

STYRETS ÅRSBERETNING 2023

   

Generelt

Salten Kraftsamband (SKS) er et energikonsern med virksomhet hovedsakelig innenfor forretningsområdene vannkraftproduksjon, kraftforvaltning og kraftomsetning med tilhørende aktiviteter. SKS har sitt hovedkontor på Fauske, og var ved utgangen av 2023 eid av Bodø kommune, NTE Energi AS, Jämtkraft AB, Nordlandskraft AS, Fauske kommune, Bodø Energi AS og Bodø pensjonskasse.

Konsernets produksjonsanlegg ligger i kommunene Fauske, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Rødøy, Hattfjelldal og Hemnes.

Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet og eier 100 % av aksjene i datterselskapene SKS Produksjon AS og SKS Handel AS. I tillegg eier selskapet i overkant av 73 % av aksjene i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor økonomi, regnskap, IT, HR, kommunikasjon og samfunnskontakt, kvalitet, HMS og strategi, samt forretningsutvikling plassert.

Gjennom SKS Produksjon AS har konsernet 72 % eierskap i Krutåga Kraft AS, 92 % i Hattfjelldal Kraft AS, samt 50% eierskap i kraftselskapene Smisto Kraft AS, Siso Energi AS og driftssentralselskapet Vakinn AS.

NTE Energi AS kom inn på eiersiden med 22 % av aksjene i Salten Kraftsamband AS våren 2023. Samtidig overtok Salten Kraftsamband AS 50 % av aksjene i Siso Energi AS.

 

ÅRET 2023

Det ble i 2023 gjennomført en aksjeemisjon der NTE Energi AS kom inn på eiersiden i selskapet. Sammen med NTE Energi, Jämtkraft og Nordlandskraft ble SKS tilført i underkant av 1 milliard kroner i ny kapital. Det er inngått ny aksjonæravtale som styrker SKS sin rolle og utvikler selskapet til en mer fremtidsrettet energiprodusent. I tillegg til kontantinnskuddet ble 50 % av aksjene i Siso Energi AS tilført SKS som tingsinnskudd fra NTE Energi AS.

Eierskapet i Siso Energi AS bidrar til å styrke SKS sin rolle som en ledende aktør for kraftproduksjon og grønn omstilling i Nord-Norge.

Året 2023 var preget av flere betydelige hendelser og tendenser innen energisektoren globalt, med fokus på overgangen til mer bærekraftige energiformer, energisikkerhet og innovasjon innen teknologi. På bakgrunn av geopolitiske spenninger, særlig knyttet til Russlands invasjon av Ukraina og etterfølgende energikriser i Europa, fikk energisikkerhet fornyet oppmerksomhet. Mange land søkte å diversifisere sine energikilder og øke lagringskapasiteten for å redusere avhengigheten av importert energi, spesielt naturgass.

Energiprisene forble volatile gjennom året, delvis som følge av den geopolitiske situasjonen og delvis på grunn av den globale økonomiens svingninger. Dette påvirket både forbrukere og energisektorens investeringsklima. Et tema som for alvor fanget offentlighetens oppmerksomhet her hjemme og i Europa i 2023, er behovet for nettkapasitet til nytt forbruk i strømnettet. Ifølge Nord Pool sin prisstatistikk har det vært prisfall på strøm i 2023, i forhold til 2022, i alle prisområder foruten NO4. Selv om det fortsatt er perioder med høye kraftpriser, har man nå bedre kontroll i energiforsyningen i Europa. Systemprisen falt fra rekordhøye 1371 kr/MWh i 2022 til 642 kr/MWh i 2023. Hovedårsaken til prisnedgangen var lavere gasspriser og høyere magasinfylling, spesielt i sørlige Norge.

Kapasiteten i kraftnettet gav også i 2023 begrensinger mellom nord og sør og bidrar til at prisskille mellom de norske prisområdene vedvarer. I NO4, hvor SKS har sin kraftproduksjon, endte årsprisen på 342 kr/MWh som var 92 kr/MWh høyere enn 2022, men under halvparten av prisen i Sør-Norge.

Stortinget vedtok å avvikle høyprisbidraget (ble innført fra 28 september 2022) med virkning fra 1. oktober 2023. Høyprisbidraget la en demper på investeringsbeslutning på utbygging og fornying av fornybar vannkraft.

 

Vannkraftproduksjon

Konsernets vannkraftproduksjon var 1 906 GWh i 2023. Tilsvarende tall for 2022 var 2 577 GWh. Dette er en reduksjon på hele 671 GWh, noe som utgjør en reduksjon på 26 % fra i fjor. Normalproduksjonen er 2 100 GWh.

Kraftprisen i NO4 varierte mye gjennom 2023, og steg på slutten av året. Månedsprisene for november og desember ble hhv 62,8 og 69,0 øre/kWh, dette grunnet høyt forbruk og tidvis lav vindkraftproduksjon i nordområdet.

Salten trafo med 2 x 300 MVA trafoer ble ferdigstilt høsten 2023, dette skal eliminerer flaskehalsen som denne tidligere representerte.

SKS Produksjon AS realiserte en produksjon på 1 830 GWh. Selskapet oppnådde et driftsresultat på 420,1 mill.kr i 2023, noe som er 7,7 mill.kr høyere enn foregående år. Resultatet etter skatt ble 171,6 mill. kr, som er 15,6 mill. kr høyere enn forrige år.

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS realiserte en produksjon på 77 GWh. Regnskapet for 2023 viser et driftsresultat på 17,5 mill.kr, som er 8,8 mill.kr bedre enn 2022. Resultat etter skatt ble 14,1 mill.kr i 2023, for 2022 var tilsvarende tall 7,2 mill.kr.

SKS inkluderer ikke vannkraftproduksjonen fra 50 % eide selskapene Smisto Kraft AS (210 GWh) og Siso Energi AS (1 100 GWh) i sin sammenstilling over konsernets vannkraftproduksjon.

 

Hydrologi:

Nedbør spiller en stor rolle for SKS. I 2023 registrerte vi ca. 830 mm nedbør i Sulitjelma mot normalt ca. 1000 mm. I Sundsfjord ble det registrert ca. 1678 mm nedbør i Sundsfjord mot normalt ca. 2000 mm. Totalt tilsig i vårt område tilsvarte en produksjon på 1790 GWh.

Vannmagasinbeholdningen ved inngangen av året var 68 % og ved utgangen av året 67 %, tilnærmet normalbeholdning som er 68 %. Snømagasinet er beregnet til 168 GWh ved utgangen av 2023, noe som er omtrent 49 % lavere enn normalen.

Vinteren 2022/2023 var snøfattig og SKS hadde et snømagasin som var 30 % lavere enn normalt før vårsmeltingen startet.

 

Kraftomsetning

SKS Handel AS oppnådde et driftsresultat på 47,3 mill.kr i 2023 mot 96,1 mill.kr i 2022. Selskapet har et resultat etter skatt på 36,9 mill.kr., for 2022 var tilsvarende tall 74,9 mill.kr. Kontantresultatet er sterkt påvirket av futurekontrakter på kraft. Kontantstrømmen fra virksomheten var negativt på 165 mill.kr i 2023. I 2022 var kontantresultatet positivt med 543 mill.kr. Selskapet hadde ved utgangen av året en likviditetsbeholdning på 281 mill.kr.

 

Utbygging og modernisering av vannkraft

Det siste kraftverket Storåvatn 2 tilhørende Smisto Kraft AS ble satt i drift i 2023. Utbyggingen ble betydeligere dyrere enn antatt, men selskapet er glad for at utbyggingen er gjennomført og at det er tre velfungerende kraftstasjoner som leverer 210 GWh ny fornybar vannkraft i evig tid. Smisto Kraft AS økte lånerammen og eierne tilførte mer kapital for å sluttføre prosjektet. Selskapet er 50 % eid av SKS Produksjon AS og 50 % eid av Helgeland Kraft Vannkraft AS.

 

Høsten 2023 ble utbygging av Mølnhusbekken kraftverk ved Røssvatnet i Hattfjelldal kommune startet. Kraftverket vil ved ferdigstillelse sommeren 2025 utnytte et fall på ca. 68,5 meter og ha en forventet en årlig produksjon på ca. 19 GWh. SKS er svært tilfredse med å bidra til produksjon av mer fornybar energi i Nord-Norge hvor etterspørselen etter grønn energi vil øke i fremtiden. Utbyggingen vil pågå i regi av selskapet Hattfjelldal Kraft AS. Selskapet er eid av SKS Produksjon AS (92,4 %), Jarel AS (3,1 %) og Statskog SF (4,5 %).

I tillegg jobbes det med utbyggingsprosjektet Krutåga kraftverk, som også er plassert i Hattfjelldal kommune. NVE har vedtatt å forlenge bygggefristen frem til sommeren 2028. Investeringsbeslutning for Krutåga kraftverk, med estimert vannkraftproduksjon på 128 GWh, vil tidligst bli tatt i 2025.

Av større vedlikeholdsprosjekter gjennomført i 2023 kan nevnes revisjon av kuleventiler på Lomi kraftverk, skifte trykkoljeanlegg med turbinregulatorer for Fagerli kraftverk samt modernisering Forså kraftverk.

 

 

ÅRSRESULTAT

Konsernregnskapet for SKS rapporteres etter internasjonale regnskaps standarder (IFRS).

Brutto driftsinntekter i konsernet ble på 819,8 mill.kr. Tilsvarende tall for 2022 var 820,3 mill.kr. Netto driftsinntekter ble 708,4 mill.kr, en reduksjon på 17,8 mill.kr sammenlignet med foregående år. Regnskapet er belastet med driftskostnader på 262,9 mill.kr, en reduksjon på 23,9 mill.kr fra 2022. Driftsresultat ble 445,5 mill.kr og resultat før skatt er på 454,8 mill.kr. Skattekostnaden er på 243,2 mill.kr og konsernets resultat etter skatt er på 211,5 mill.kr.

Verdiendring på sikringskontrakter for kraft, valuta, rentebytteavtaler og lignende bidro positivt med 30,6 mill.kr. Totalresultatet for konsernet ble 242,1 mill.kr. i 2023 mot 313,3 mill.kr i 2022.

Morselskapet rapporterer sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 100,4 mill.kr, tilsvarende tall for 2022 var 61,2 mill.kr.

 

Balanse og kapitalstruktur

Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 4 464,7 mill.kr. Av dette er aksjekapitalen på 133,9 mill. kr og annen egenkapital på 4 278,6 mill.kr. Minoritetene er på 52,2 mill.kr.

Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 1 096,2 mill.kr, herav bundet til skattetrekk og sikkerhet krafthandel 177,3 mill.kr. Konsernets kortsiktige- og langsiktige rentebærende gjeld var på 1 699 mill.kr. Den langsiktige gjelden ble nedbetalt med 1 000 mill.kr i 2023, resterende gjeld ble refinansiert i desember 2023 og har en løpetid til desember 2026.

Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 4 957 mill.kr og omløpsmidler på 846 mill.kr. Egenkapitalen er på 3 976 mill.kr, langsiktig gjeld utgjør 1 062 mill.kr og kortsiktig gjeld 766 mill.kr.

 

Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2023 var 32 mill.kr. Tilsvarende tall for 2022 var 1 060 mill.kr.  Reduksjonen følger som endring i urealiserte verdiendringer, økt betalt skatt samt økning fordringer.

Ved utgangen av året var konsernets frie likviditetsreserve i bank på 918,9 mill.kr, mot 998,5 mill.kr i 2022. Totalt har konsernet en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter på 1 096 mill.kr.
I tillegg er det innvilget en ubenyttet kassekreditt på 250 mill.kr.

Styret er av den oppfatning at SKS har en tilfredsstillende finansiell stilling.

 

DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT

Styret foreslår at morselskapets resultat kr 100 442 591, – disponeres slik:

  • Avsatt til utbytte                                                     kr 100 000 000,-
  • Overført til annen egenkapital                              kr        442 591,-
  • Sum disponert                                                        kr 100 442 591,-

 

 

FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTATETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING

Det er ingen negative forhold oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet. Det er ingen negative forhold oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet. 

 

FINANSIELL RISIKO

Konsernet har som mål å optimalisere selskapets finansposter, samt redusere valutarisikoen. Konsernets strategi med hensyn til finansielle instrumenter er å gi en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Selskapet søker å oppnå betingelser i takt med utviklingen i markedene. Selskapet har risikostrategier definert i risikodokumenter vedtatt av styret. Konsernet er disponert for valuta- og renterisiko. Valuta- og renterisiko begrenses ved inngåelse av termin- og swapkontrakter. 

Markedsrisiko

Som kraftprodusent er SKS eksponert for bevegelser i markedspriser og volumusikkerhet. SKS har en aktiv sikringsstrategi beskrevet i risikodokumenter og gjennomfører løpende kraftanalyser. Konsernet har en strategi for prissikring av fremtidig kraft med mål om å redusere kraftprisrisiko og stabilisere konsernets inntjening. Markedsrisikoen håndteres ved å benytte finansielle instrumenter. Kraftderivatene bidrar til å redusere volatilitet i oppnådde priser. Valutaderivater benyttes til å redusere valutarisiko.

For å kunne følge markedet tett og dynamisk, samt bygge kompetanse innen ulike instrumenter, har konsernet trading-aktivitet ved siden av sikringshandelen. Denne aktiviteten skal gi positiv avkastning over tid og benyttes som input til det generelle arbeidet med markedsanalyse.

Morselskapets finansielle anleggsmidler er av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko.

 

Kredittrisiko
Selskapet har vurdert kundeporteføljen til å være av lav kredittrisiko.  Økt motpartsrisiko, spesielt innenfor SKS Handel AS sitt markedsområde, har etter styrets oppfatning økt den samlede kredittrisiko. Konsernet har etablert gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Morselskapets kunder er i all hovedsak konserninterne og risikoen anses som liten for disse fordringene.
 

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Konsernet er innvilget en kassekreditt i bank med en ramme på 250 mill.kr. Ved store svingninger i kraftpris er kraftomsetningen utsatt for stor likviditetsbelastning, både gjennom sikkerhetsstillelser og tidsforskyvningen mellom kjøp av kraft og oppgjør fra kunde. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes, og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet.
 

FORTSATT DRIFT
Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. Denne forutsetning mener styret klart er til stede.

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelse etter § 5 i Åpenhetsloven er publisert på selskapets nettsider.

 

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet bidrar i noen grad med oppgaver/praksis ovenfor studenter på universitet og høyskolenivå i tillegg til generell FoU-støtte via medlemskapet i Fornybar Norge og med kapital til Økonomisk Forskningsfond.

SKS har vært medlemsbedrift i Trainee Salten siden oppstart i 2006 og har i 2023 hatt engasjement av én trainee i SKS Handel. Konsernet er også engasjert i Opplæringskontoret for energifag (OFE) som i stor grad bidrar med rekruttering, opplæring og oppfølging av energifagslærlinger, samt obligatorisk opplæring/kursing for våre medarbeidere.

 

VIRKSOMHETS- OG KVALITETSSTYRING

SKS har et kvalitetsstyringssystem basert på prinsippene i ISO9001 som er en del av den totale virksomhetsstyringen. Av kvalitetspolicyen fremgår det at konsernet skal levere produkter og tjenester av god kvalitet innenfor alle virksomhetsområder, samt jobbe for kontinuerlig forbedring for å tilfredsstille krav, behov og forventninger fra kunder, eiere så vel som myndigheter.

Kontinuerlig forbedring med fokus på involvering, lederes engasjement, beslutninger basert på fakta og prosesstilnærming er bærende prinsipper i kvalitetsstyringssystemet. Forbedringsarbeidet skal identifiseres fortløpende gjennom meldinger, revisjoner og kontroller, organisasjonsutvikling og risikovurderinger. Fokus på kvalitetsarbeidet vil fortsatt være oppfølging i forhold til etterlevelse, gjennomføring og strukturelle grep for kontinuerlig forbedring.

 

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET

I SKS-konsernet har helse-, miljø- og sikkerhet førsteprioritet og er en integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Konsernet har et HMS-styringssystem som tilfredsstiller etablerte standarder på området, og som belyser krav i gjeldende lovverk og intern styrende dokumentasjon. Konsernets HMS-rutiner (prosedyrer og instrukser), er tilsvarende under kontinuerlig utvikling med fokus på forenkling og forbedring, for stadig bedre etterlevelse og oppfølging.

SKS er aktiv deltager i Fornybar Norges satsning på HMS. Konsernet har signert og innført rutiner i henhold til bransjeorganisasjonens HMS-løfte.

Det er satt konkrete mål for sykefravær, skader og HMS-meldinger. Fastsetting av mål på disse områdene er styrebehandlet og vedtatt av konsernstyret. Det er etablert prosedyre for ensartet HMS-rapportering, slik at styrene kan følge med om målene oppnås.

For arbeidstakere som eventuelt rammes av nedsatt funksjonsevne har vi beredskap for å foreta individuell tilrettelegging både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver så langt dette praktisk lar seg gjennomføre.

 

ARBEIDSMILJØ

Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der linjeledelsen og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Arbeidsmiljøutvalget, verneombud, HR-stab og KHMS-stab bidrar spesielt og i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste i utøvelsen av arbeidsmiljølovens intensjoner.

HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002, vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Konsernet hadde i 2023 et totalt sykefravær på 5,31 %, som er marginalt nedgang fra 2022 (5,56 %, men høyre enn målsetningen om sykefravær under 4 %.

Korttidsfraværet (< 3 dager) var 1,11 %. Tilsvarende tall for 2022 var på 1,03 %. De lave tallene anses som en indikasjon på god motivasjon og trivsel på arbeidsplassen. Styret vurderer konsernets arbeidsmiljø som godt.

 

SIKKERHET OG SKADER
SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. Gjennom systematiske risiko og sårbarhetsanalyser, samt sikker-jobb-planlegging skal konsernet jobbe målrettet for å forebygge slike skader. I 2023 hadde vi en skade som medførte 1 dag med fravær og 1 rapportert skade som ikke medførte fravær.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Styret i SKS har i 2023 hatt 7 medlemmer, hvorav fire menn og tre kvinner. Konsernsjef og styreleder er kvinner. Konsernet hadde ved utgangen av året 78 fast ansatte, herav 17 kvinner og 61 menn. Konsernets lønns- og stillingssystem, med stillingsvurderingskriterier sikrer at det gis lik lønn for likt arbeid. Konsernets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder, og at likestillingsspørsmål blant de ansatte er tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Konsernet verdigrunnlag, etiske retningslinjer og medarbeiderløfter ble revidert i 2023, og legger føringer for forventet adferd av våre medarbeidere. Kontinuerlig søkelys på dette området er viktig og vil bli høyere prioritert i tiden som kommer.

 

YTRE MILJØ

I SKS betraktes forurensning og avfall som ressurser på avveie, og konsernet har etablert gode rutiner for håndtering av både utslipp og avfall. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet frembringer. Konsernets virksomhet bidrar derimot positivt til miljøet da vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser.

I forbindelse med pågående utbygginger er det noe større belastning på det ytre miljø enn hva tilfellet er i en normal driftsperiode. Selskapet har som mål å rette opp de skader enhver utbygging påfører det ytre miljø så langt dette er praktisk mulig. Alt avfall kildesorteres og leveres i henhold til de krav som settes fra godkjente avfallsaktører.

 

FORSIKRING FOR STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER

SKS har tegnet styreansvars forsikring som gjelder for ethvert nåværende, tidligere og fremtidig styremedlem og ledende ansatt. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon.

 

SAMFUNNSANSVAR, MILJØ OG BÆREKRAFT

Selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS Handel AS er miljøsertifiserte av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn har ikke utarbeidet miljøstandarder for energiproduksjonsselskap. Dette er bakgrunnen for at SKS Produksjon AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ikke er miljøsertifisert.

Uansett miljøsertifisering skal alle selskapene tilfredsstille konsernets miljøkrav som skal tydeliggjøres i større grad fremover.

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det handler om utvikling som omfatter de tre dimensjonene i FNs bærekraftsmål. For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Konsernets kjernevirksomhet, produksjon og omsetningen av fornybar energi, bidrar til en bærekraftig løsning på den globale klimakrisen. SKS har fokus på samfunnsansvar og utføre sin virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Konsernet bidrar til et fornybart samfunn gjennom å tilrettelegge for ny industri og næringsliv basert på tilgang til fornybar energi.

Konsernet skal opptre i henhold til FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Konsernet og dets underleverandører skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter.

Konsernet og dets underleverandører skal sikre organisasjonsfrihet og retten til tariffavtaler, samt eliminering av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen.

Konsernet har opprettet en stilling og ansatt en bærekraftansvarlig som leder arbeidet og som jobbe proaktivt innenfor området. Vår bærekraftsrapport gir utfyllende informasjon om hvordan vi bidrar til en bærekraftig utvikling, og hvordan konsernet påvirker omgivelsene og hvordan omgivelsene påvirker oss. Oppdatert rapport for 2023 legges ut på selskapets hjemmeside i løpet av juni 2024.

SKS utøver ellers samfunnsansvar ved å blant annet støtte opp om lag, foreninger og ideelle organisasjoner innen idrett, kultur og utdanningsrettede formål. Lokal verdiskapning og aktivitet som fremmer bolyst nært SKS geografiske nedslagsfelt er prioritert.

 

FREMTIDUTSIKTER

Selskapet har ambisjoner om fortsatt vekst og utbygging av mer fornybar energi. I løpet av få år er det mange planer i NO4 som kan medføre en markant økning i etterspørselen av grønn kraft. Det er planer om nytt forbruk som tilsvarer en firedobling av dagens forbruk i Nordland. Stor forbruksøkning uten ny kraftproduksjon vil føre til en fundamental endring i kraftbalansen i området fra stort kraftoverskudd til kraftunderskudd. Det å havne i underskudd er ekstra alvorlig i NO4 hvor det er lite overføringskapasitet fra nabolandene. Økt forbruk uten tilsvarende ny kraftproduksjon vil medføre økte kraftpriser. I Nordland er det behov for både effekt og energi. Dette behovet kan dekkes gjennom utbygging av vindkraft til havs og land samt effektutvidelser i eksisterende vannkraftverk. Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for utviklingen i landsdelen og det skal SKS være med å bidra til gjennom fremtidig verdiskapning for oss selv, våre eiere og samfunnet for øvrig. SKS rigger organisasjonen og posisjonere seg i forhold til realisering av gjeldende utbyggingskonsesjoner, utbygging av ny kraft – alene, eller i samarbeid med øvrige kraftselskap.

Det er fortsatt stor interesse for selskapets forvaltningstjenester, men handelsselskapet merker at usikkerhet om hvordan kraftbalansen blir de neste årene påvirker kjøps- og salgssiden i kraftmarkedet og kundenes ønske om hedging av fremtidig kraftvolum.

Det har gjennom året vært jobbet strategisk for effektivisering av drift, organisasjonsutvikling samt utvikling av eierstruktur og gjeldende aksjonæravtale. Ny eierstruktur kom på plass våren 2023 der målsettingen er å utvikle selskapet til å bli en mer fremtidsrettet energiprodusent som vil bidra til økt krafttilgang, bidra til å sikre fremtidig grønn industrivekst og gi positive ringvirkninger i form av lokale arbeidsplasser. Konsernet vil ha fokus på rekruttering for å imøtekomme både strategiske satsingsområder og et kommende generasjonsskifte med kompetanseoverføring.

Konsernets framtidsutsikter på lang sikt vurderes som gode. Signalene fra kraftanalytikermiljøene er at det ligger en fundamental oppside i forhold til kraftprisen på nordisk kraft frem i tid. Prognosene for prisene i NO4 er noe usikker grunnet ubalanse mellom produksjon og forbruk, kombinert med begrenset overføringskapasitet. Det foreligger tilnærmet ingen kjente planer på forbedret utvekslingskapasitet ut av prisområdet. Forsterking av overføringsnettet er omtvistet i samfunnet, dette gjelder både internt i området og ut av området. Det forventes at kraftprisen i NO4 utjevner seg mot det øvrige markedet.

 

 

Fauske, den 17. april 2024