SKS Produksjon AS

SKS Produksjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS.

SKS Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. SKS Produksjon AS er en ledende kraftprodusent av fornybar vannkraftproduksjon fra 20 egeneide kraftstasjoner i Nord-Norge.

Selskapet har sitt forretningskontor i Fauske kommune. Selskapets produksjonsanlegg ligger i kommunene Gildeskål, Fauske, Beiarn, Bodø og Hemnes. Beregnet årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 2 067 GWh som tilsvarer strømforbruket til 103 350 husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.  

Selskapets kraftproduksjon var 1 830 GWh i 2023. Tilsvarende tall for 2022 var 2 536 GWh.
Kraftprisen i NO4 varierte mye gjennom 2023, og hevet seg på slutten av året. Månedsprisene for november og desember ble hhv 628 og 690 NOK/MWh, dette grunnet kaldt vær og tidvis lav vindkraft produksjon.
Salten trafo med 2 x 300 MVA trafoer ble i driftssatt høsten 2023, dette skal eliminerer flaskehalsen som denne tidligere representerte. Vinteren 22/23 var snøfattig og SKS hadde et snømagasin som var 30 % lavere enn normalt før vårsmeltingen startet. Det ble gjennomført revisjon på begge kuleventilene i Lomi kraftverk, dette medførte driftsstans fra mai til nov uten vanntap.  Dette ga likevel lavere årsproduksjon for kraftverket, samt at Lomivatn hadde høyere magasinfylling enn normalt ved årsskiftet 23/24.

Vannmagasin-beholdningen var ved inngangen av året på 67 %. Ved utgangen av året var magasinbeholdningen 66 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 68 %. Snømagasinet er beregnet til 168 GWh ved utgangen av 2023, noe som er omtrent 49 % lavere enn normalen.

SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader for innmating av produksjon (sum fastledd + energiledd). Dette skyldes det høye energileddet som er en konsekvens av en ugunstig marked- og nettsituasjon. Mange aktører mener at produsentene må ta en større del av sentralnetts-kostnadene framover. Lokalt er det nettbegrensinger i regionalnettet (Arva AS) som påvirker videre utvikling av ny produksjon og økt forbruk. Regionalnetteier Arva har planer om forsterkning av flere snitt i regionalnettet bla ny 132 kV linje mellom Salten trafo og Valljord. Ny kraftkrevende industri er avhengig av sikker kraftforsyning gjennom stabil og siker overføringskapasitet samt god tilgang på energi fra fornybar kraftproduksjon. Nordland og Salten har et betydelig kraftoverskudd, men nettet i området er i liten grad tilrettelagt for ny kraftkrevende industri. Nødvendig tiltak i nettet for å legge til rette for nytt stort forbruk tar mange år. Tilsvarende gjelder også for utbygging av ny produksjon.

Fagerli kraftverk, Sulitjelma

Årets regnskap

Driftsinntekter for selskapet ble 739,6 mill. kr i 2023. Tilsvarende tall for 2022 var 722,4 mill. kr. Driftsresultatet for 2023 er på 420,1 mill. kr. Etter finans og skatt viser resultatet et overskudd på 171,6 mill. kr. Overskuddet i 2022 og 2021 var henholdsvis 156,1 og 163,7 mill. kr. Skattebelastningen i 2023 er 58 % av resultatet før skatt, for 2022 utgjorde skatten 61 % av resultatet før skatt.

 

Andre opplysninger

SKS Produksjon eier 50 % av aksjene i Smisto Kraft AS. Storåvatn I kraftverk ble satt i drift i september 2020. Smibelg kraftverk ble satt i drift i april 2022, mens Storåvatn II hadde oppstart i april 2023. Samlet årsproduksjon er beregnet til 210 GWh. Utbyggingen ble kraftig forsinket, og kostnadene ble betydelig høyere enn først beregnet. Selskapet har økt lånerammen og eierne har tilført mer kapital for å sluttføre prosjektet.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Produksjon AS

Beløp i 1000

Ansatteoversikt, 48 ansatte pr 31.12.23

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS