Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 73,21 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som datterselskap i SKS-konsernet. Øvrige eiere er Lurøy Kommune; 12,05 %, Træna Kommune; 4,17 %, og private; 10,57 %.

Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune.  Produksjonen er lokalisert til Reppa Kraftstasjon som ble oppstartet i 1956.

Kraftproduksjon

Ny turbin som ble satt i drift høsten 2022 har bedre virkningsgrad, og som følge av dette ventes en produksjonsøkning på omlag 1 GWh på årsbasis.

Produksjonen i Reppa kraftverk ble i 2023 på 76,7 GWh, noe som er 3,1 GWh over budsjett, og er en økning på 36,2 GWh fra året før. Magasinfyllingen pr 31.12.23 var 61,1 %, som er 13,8 prosentpoeng lavere enn samme tid i 2022, og 10,1 prosentpoeng lavere enn snittet for de siste 10 år.

Det er inngått avtale med SKS Produksjon AS om drift og vedlikehold av kraftverket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS. Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet.

Regnskapet for 2023 viser et drifts­resultat på 17,5 mnok, og et resultat etter skatt på 14,2 mnok. Selskapets styre vurderer resultatet som svært godt. Kontantstrøm fra virksomheten var på 16,7 mnok i 2023. Selskapet hadde ved utgangen av året 19,5 mnok i fri likviditet.

Oversikt over resultat- og balanse Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Beløp i 1000

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS hadde ingen ansatte pr 31.12.23

Eierskap

Salten Kraftsamband AS
Private aksjonærer
Lurøy kommune
Træna kommune