Konsernstyret

Unni Gifstad

styreleder

Ronny Borge

styrets nestleder

Christian Stav

styremedlem

Jan Åke Sjölund

styremedlem

Malin Johansen

styremedlem

Kurt Anton Edvardsen-Kvam

styremedlem

Linn Kristin Hauge

styremedlem