SKS hadde et friskhetsnærvær på 94,7 % i 2023

SKS gjør flere tiltak for å ta vare på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling samt skape balanse mellom arbeid, helse og produktivitet.

I SKS-konsernet har helse-, miljø- og sikkerhet førsteprioritet og er en integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Konsernet har et HMS-styringssystem som tilfredsstiller etablerte standarder på området, og som belyser krav i gjeldende lovverk og intern styrende dokumentasjon. Konsernets HMS-rutiner (prosedyrer og instrukser), er tilsvarende under kontinuerlig utvikling med fokus på forenkling og forbedring, for stadig bedre etterlevelse og oppfølging.

SKS legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas, og med fokus på kontinuerlig forbedring. 

Det er satt konkrete mål for sykefravær, skader og HMS-meldinger. Fastsetting av mål på disse områdene er styrebehandlet og vedtatt av konsernstyret. Det er etablert prosedyre for ensartet HMS-rapportering, slik at styrene kan følge med om målene oppnås.

For arbeidstakere som eventuelt rammes av nedsatt funksjonsevne har vi beredskap for å foreta individuell tilrettelegging både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver så langt dette praktisk lar seg gjennomføre.

Konsernet hadde i 2023 et totalt sykefravær på 5,31 %, som er marginalt nedgang fra 2022 (5,56 %, men høyre enn målsetningen om sykefravær under 4 %). Selskapet har helseforsikring for sine ansatte, med garanti for kortere tid til konsultasjoner og eventuelle behandlinger/operasjoner. Dette er med på å redusere sykefraværet.  

Selskapet leverer HMS-rapporterer til konsernstyret, der det redegjøres for HMS-arbeidet og sykefraværet kvartalsvis. Arbeidsmiljøutvalg, verneombud, HR-stab og KHMS, i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, bidrar spesielt i utøvelsen og sikrer at denne er i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner og bestemmelser. SKS er en IA bedrift og arbeider målrettet for å holde et lavt sykefravær, hindre frafall fra arbeidslivet og bidra til at flere står lengre i jobb. Vi samarbeider med andre aktører, når det passer seg, for å bidra til å få personer som står utenfor tilbake i arbeidslivet. HMS tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet hadde i 2023 et friskhetsnærvær på 94,7%.  

SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. Gjennom systematiske risiko og sårbarhetsanalyser, samt sikker-jobb-planlegging skal konsernet jobbe målrettet for å forebygge slike skader. I 2023 hadde vi en skade som medførte 1 dag med fravær og 1 rapportert skade som ikke medførte fravær.

SKS er aktiv deltager i Fornybar Norges satsning på HMS. Konsernet har signert og innført rutiner i henhold til bransjeorganisasjonens HMS-løfte:

• Jeg har ansvaret for et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø. 
• Jeg mener at alle uønskede hendelser og ulykker skal forhindres. 
• Jeg mener at et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere. 
• Jeg skal kontinuerlig arbeide for forbedringer for å sikre en skadefri arbeidshverdag. 
• Jeg skal sikre kunnskapsdeling og samarbeid både internt og eksternt. 

Friskhetsnærvær de siste 10 årene

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Gjennomsnitt

Friskhetsnærvær
Sykefravær