SKS Handel AS

SKS Handel AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS. Selskapet har medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse på krafthandel, forvaltning og avregning. Alle forretningsområdene til selskapene har de siste årene generert overskudd.

For tiden virker det som både kjøps- og salgssiden er svært avventende med å hedge fremtidig kraftvolum. En av forklaringene på det kan være at det er stor usikkerhet omkring hvordan kraftbalansen blir de neste årene. Det grønne skiftet vil føre til svært store endringer i kraftsystemet de neste årene, men det råder stor usikkerhet om hvor rask dette skifte vil skje.

Det er fortsatt er stor interesse for selskapets forvaltningstjenester. Gode avregnings-systemer gjør selskapet i stand til å selge balanseavregningstjenester til flere energiselskaper i regionen.

Regnskapet for 2023 viser et drifts­resultat på 26,39 MNOK. Selskapet har et resultat etter skatt på 36,86 MNOK. Selskapets styre vurderer resultatet som svært godt. Kontantstrøm fra virksomheten var på -165 MNOK i 2023. Selskapet hadde ved utgangen av året en likviditetsbeholdning på 281 MNOK.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Handel AS

Beløp i 1000 kr

Ansatteoversikt, 8 ansatte pr 31.12.23

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS