Oppstilling over totalresultatet

Konsernet SKS

Resultat Note 2023 2022
Salgsinntekter 789 060 794 903

Note 6: Salgsinntekter

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder trådte i kraft fra 1. januar 2018. Etter selskapets vudering medfører denne standaren ingen endring på inntektsføringen for selskapet.

Konsernets virksomhet omfatter både produksjon av kraft, kjøp og salg av kraft i engros markedet. Disse to forretningsområdene følges opp og styres separat. Produksjon selger den produserte kraften til SKS Handel, som balanserer konsernts kraftrettigheter og kraftavtaler inngått med eksterne kunder. SKS Handel selger og kjøper kraft på kraftbørsen.

 

Inntekt fra salg av varer innregnes når det vesentlige av risiko og avkastning er overført, det er sannsynlig at salget vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift.

Produksjonsvirksomheten har leveringsplikt på konsesjons- og kvotekraft. Leveringsforpliktelsen for 2023 utgjorde 347,3 GWh. Kvotekraften leveres til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris fastsatt av Stortinget. Se note 28.

Energiinntekter knyttet til handelsvirksomheten inntektsføres ved levering og presenteres netto sammenholdt med kjøp av kraft i resultatregnskapet.

Produksjonsvirksomheten optimaliserer sin vannkraftproduksjon ut fra en vurdering av tilgjengelig vann mot faktisk og forventet fremtidig spotkraftpris. Dersom selskapet har fysiske leveringsforpliktelser som avviker fra den faktiske produksjonen, kjøpes eller selges differansen i spotmarkedet via SKS Handel. Selskapet benytter kraftderivater for å sikre den underliggende produksjonen. Selskapet har også langsiktig avtale om fysiske levering av kraft med industrikunde. Selskapet har forpliktelse om å levere konsesjonskraft til kommuner i konsesjonsområdet til konsesjonskraftpris fastsatt av Olje- og energidepartementet, samt kvotekraft til selvkostpris.

Selskapet forvalter også kraft for eksterne kunder som har kraftrettigheter gjennom eierskap i konsesjonskraft eller kraftproduksjon.

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier og elsertifikater i handelsvirksomheten regnskapsføres ved inngåelse av kontrakt. Det samme gjelder provisjon vedrørende de samme kontraktene. Pr 31.12.23 var det balanseført fordringer på 20,1 mnok på produkter med oppgjør fremover i tid. 31.12.22 var 24,6 mnok balanseført på denne type kontrakter.

Andre driftsinntekter 30 786 25 421

Note 7: Andre inntekter

Salg av varer og tjenester regnskapsføres som inntekt når varen blir levert eller tjenesten blir utført.

Øvrige inntekter

Øvrige inntekter består i hovedsak av salg av administrasjonstjenester.

Salg av anleggsmidler

Gevinst salg av anleggsmidler for 2023 relaterer seg til salg av transportmidler.

Brutto driftsinntekter 819 846 820 324
Energikjøp og gebyrer -11 330 -6 488

Note 8: Energikjøp, overføringskostnader og verdiendringer energikontrakter

Selskapet kjøper også fysisk kraft fra kommuner, kraftselskaper og industrikunder som har kraftrettigheter. Det er valgt en annen netting av postene for innkjøp av kraft for salg i handelsvirksomheten, se note 6.

 

Produksjonsvirksomhetene har overføringskostnader som er transportkostnaden for levering av produsert kraft ut på nettet.

Både innenfor krafthandel og produksjon inngår finansielle kontrakter på kjøp av kraft på kraftbørsen Nasdaq og dels også med kommuner, kraftselskaper og industrikunder. Verdiendringer på disse kontraktene presenteres særskilt, og inngår ikke i energikjøpskostnaden. Viser her til note 22 for nærmere omtale.

Overføringskostnader -100 137 -86 683

Note 8: Energikjøp, overføringskostnader og verdiendringer energikontrakter

Selskapet kjøper også fysisk kraft fra kommuner, kraftselskaper og industrikunder som har kraftrettigheter. Det er valgt en annen netting av postene for innkjøp av kraft for salg i handelsvirksomheten, se note 6.

 

Produksjonsvirksomhetene har overføringskostnader som er transportkostnaden for levering av produsert kraft ut på nettet.

Både innenfor krafthandel og produksjon inngår finansielle kontrakter på kjøp av kraft på kraftbørsen Nasdaq og dels også med kommuner, kraftselskaper og industrikunder. Verdiendringer på disse kontraktene presenteres særskilt, og inngår ikke i energikjøpskostnaden. Viser her til note 22 for nærmere omtale.

Energikjøp og overføringskostnader -111 467 -94 123
Netto driftsinntekter 708 379 726 201
Lønns- og personalkostnader -79 899 -76 556

Note 9: Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte

Ingen ledende ansatte eller styremedlemmer har bonusordninger eller opsjonsordninger.

Konsernsjefen har ikke mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det  som er vist over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder.

Konsernledelsen deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten.  Pensjonsgrunnlaget er begrenset oppad til 12G. Den periodiserte pensjonskostnaden oppgitt over tilsvarer bruttopensjonskostnad, og er beregnet i tråd med de prinsipper og forutsetninger  som angitt i pensjonsnoten.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Note 10: Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

Selskapet plikter å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger oppfyller dette kravet. Selskapet har pensjonsordningen for sine ansatte i KLP OG Dnb. Selskapet har i dag både innskuddsbasert og ytelsesbasert ordning.

Den offentlige ytelsesordningen ble lukket 01.01.2009. Alle ansatte tilsatt etter dette inngår i den innskuddsbaserte ordningen. I 2015 og 2019 ble det, for de som ønsket det, gjennomført en flytting av pensjon fra ytelse til innskudd.

Foretaket er også med i AFP-ordningen. Se note 11 for nærmere beskrivelse

Innskuddsordning

Innskuddsordningen har et innskuddsnivå som gir maksimal tillat sparing innen for denne type pensjon. Arbeidstakere på denne ordningen har privat AFP som er livslang og som kan tas ut fra fylte 62 år.

60 ansatte inngår i innskuddsordningen. Innskuddsordningen er kostnadsført over resultat med 5,5 mnok i 2023. Tilsvarende beløp for 2022 var 4,8 mnok.

 

Ytelsesordningen

Pensjonsforpliktelsen (brutto) vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig  anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Periodens pensjonsopptjening (service cost) og netto rentekostnad (-inntekt) resultatføres løpende, og presenteres under  lønns- og personalkostnader. Netto rentekostnad beregnes ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen på begynnelsen av perioden på netto forpliktelsen. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning  på midlene. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte innregnes fortløpende mot andre inntekter og kostnader (OCI).

Aktuarielle gevinster og tap føres over andre inntekter og kostnader (OCI).  Aktuarielle gevinster og tap, blir ikke reklassifisert over resultatet.

Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet på det tidspunkt  avkortningen eller oppgjøret inntreffer.

 

I ytelsesordningen inngår 14 aktive ansatte samt 197 tidligere ansatte med oppsatte rettigheter.

 

Tidligere konsernsjef har en førtidspensjonsavtale. Pensjonsavtalen innebærer en førtidspensjon på 75 % frem til 67 år, og deretter 66 % samlet pensjon av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget er grunnlønnen ved pensjonering. Pensjonen reguleres i takt med G-reguleringen, og er livslang. Pensjonsordningen omfatter også uførepensjon og etterlattepensjon.

Aktuarmessige forutsetninger

Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er en rekke forutsetninger lagt til grunn.  Grunnlaget for diskonteringsrenten er fastsatt basert på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i det norske markedet. OMF er obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av kredittforetak eid av norske banker og er regulert i egen lov, og anses generelt for å være av høy kvalitet (lav markeds- og kredittrisko). Markedet for OMF er vurdert som tilstrekkelig dypt, likvid og viser pålitelig prising, og er således anvendt som grunnlag for å fastsette diskonteringsrenten.

Lønnsøkning, pensjonsregulering og G-regulering er basert på historiske observasjoner for selskapet.

Den beregnede pensjonsforpliktelsen hensyntar at de offentlige ordningene er gjenstand for levealdersjustering for alle perioder som er presentert.

 

 

Sensitivitet i beregningen av pensjonsforpliktelsen ved endring i forutsetningene:

Sensitivitetsanalysen over er basert på at alle andre forutsetninger er uendret. I praksis er det lite sannsynlig og
endringer i noen forutsetninger er korrelerte. Beregningen av DBO og SC i sensitivitetsanalysen er gjort etter
samme metode som ved beregning DBO som framkommer i balansen.

Av- og nedskrivninger -78 423 -83 135

Note 18: Varige driftsmidler

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.  Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å  sette anleggsmiddelet i stand for bruk, og direkte henførbare utgifter som oppstår som følge av anskaffelsen eller tilvirkningen. For egenutviklede varige driftsmidler/anlegg under utførelse som krever en lang periode for å bli klar for bruk, inkluderer anskaffelseskost også låneutgifter som er direkte henførbare til tilvirkningen av eiendelen.

Utgifter til løpende vedlikehold resultatføres.  Utgifter til utskiftninger av deler som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført, mens den balanseførte verdien av eiendelen som skiftes ut blir fraregnet.

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

Anlegg under utførelse

Kapitaliserte lånerenter
Kapitaliserte lånerenter utgjorde 16,5 MNOK i 2023, for 2022 var det 16,6 MNOK.

Nedskrivning
Det er ikke indikasjoner på verdifall i 2023 og 2022.

Offentlige avgifter -45 328 -55 062

Note 12: Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Grunnlaget for eiendomsskatten for kraftproduksjon utskrives på grunnlag av verdien på kraftverket. Eiendomsskatt for øvrige eiendommer takseres av den enkelte kommune der eiendommen er lokalisert.

Eiendomsskatt er klassifisert som driftskostnad og ikke som ordinær skatt med bakgrunn i at skatten beregnes av kraftverkets/eiendommens verdi og er sånn sett ikke direkte knyttet til resultatet.

Konsesjonsavgift er en årlig avgift kraftverkseieren må betale til staten og de berørte kommunene som erstatning for skade og ulempe som er påført ved vannkraftutbygging. Avgiftssatsen indeksreguleres hvert femte år av NVE.

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift kostnadsføres når konsernet pådrar seg en forpliktelse til å betale skatten/avgiften.

Fremtidig konsesjonsavgift er ikke avsatt som kontraktmessig forpliktelse i balansen, fordi det er en legal forpliktelse pålagt av det offentlige.

Fra 28. september 2022 ble det innført en avgift på kraftproduksjon på store vannkraftverk. Fra 2023 gjelder det vannkraftverk med installert effekt på minst 1 MW.  Avgiften ileggs med 23 % av gjennomsnittlig kraftpris pr måned som overstiger 70 øre/kWh. Ordningne ble avviklet med virkning fra 1. oktober 2023. Ingen måneder innenfor denne perioden ble realisert med pris over 70 øre/kWh.

Andre driftskostnader -59 242 -72 039

Note 13: Andre driftskostnader

Andre driftskostnader

Spesifikasjon revisjonshonorar

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret til revisor.

Driftskostnader -262 892 -286 792
Driftsresultat 445 487 439 409
Resultatandel i tilknyttede selskaper 20 864 -37 959

Note 20: Investeringer i tilknyttede selskap

Konsernet har investeringer i felleskontrollerte vikrksomheter og tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet  har betydelig innflytelse. Tilknyttede selskaper innregnes etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet  betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Ved førstegangsinnregning vurderes tilknyttede  selskaper til anskaffelseskost. Konsernets andel av resultatet i tilknyttede selskaper innregnes i konsernets resultat og er presentert på egen linje i resultatregnskapet. Andel av andre inntekter og kostnader i disse investeringene er inkludert i konsernets andre inntekter og kostnader.  Resultatandelen tillegges den balanseførte verdien av investeringen. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er eliminert med konsernets andel i virksomheten.

Goodwill relatert til det tilknyttede selskapet blir inkludert i balanseført verdi av investeringen, og testes ikke for nedskrivning på individuell basis.

Ved indikasjoner på at verdifall blir langvarig gjennomføres det en nedskrivningstest på den balanseførte verdien  av investeringen. Et eventuelt verdifall blir innregnet i resultatandelen fra tilknyttet foretak i regnskapet.

Investeringen i kraftutbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk i regi av Smisto Kraft AS var forsinket, men alle agregatene er nå i driftsatt, det siste ble satt i drift mai 2023. Det er gjennomført en oppdatert verdivurdering basert på forventet totalkostnad og forventninger om fremtidig markedspris. Internrenten er noe lavere enn på det tidspunkt investeringen ble besluttet gjennomført, men fortsatt på ett nivå over risikofri rente.

I mars 2023 ble 50 % av aksjene i Siso Energi AS kjøpt fra NTE Energi AS. Siso Energi AS er et kraftprodukjsonsselskap med to kraftverk og en midlere årsporduksjon på 1 083 GWh.

Nord-Salten Kraft Holding AS er morskelskap med døtrene Nord-Salten Kraft AS, kraftproduksjon og sluttbrukeromsetning og Kystnett AS, distribusjon- og regionalnett i kommunene Hammarøy, Steigen og Sørfold. Eierskapet passerte 20 % i august 2023.

Vakinn AS ble etablert 10. januar 2018 og er et selskap som skal levere driftsentraltjenester for kraftproduksjon.

Fauske Industripark AS er et selskaps som har som formål å planlegge og tilrettelegge for etablering av industri på Fauske.

Regnskapstallene for selskapene er omarbeidet etter IFRS regelverket og er ikke likt det som selskapene rapporterer etter norsk regsnskapsstandard.

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttede selskaper ved utgangen av 2023:

Selskapene er kategoridsert i to typer; felles kontrollert virksomhet (FKV) og tilknyttede selskaper (TS)

* Resultat fra tidspunkt oppkjøp og felles kontroll

** Produksjon i hht til konsesjon

Finansinntekter 65 861 20 074

Note 14: Finansposter

Renteinntekter  inntektsføres når de er opptjent. Utbytte innregnes når retten til å motta betaling er etablert.

Foretaket har investeringer i aksjer som er klassifisert som «tilgjengelig for salg».  Investeringene regnskapsføres til virkelig verdi i balansen, mens verdiendringer innregnes i oppstilling av totalresultat, med unntak av når det foreligger et tap ved verdifall. Et verdifall blir innregnet når det foreligger objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Når en aksje klassifisert som tilgjengelig for salg og eiendelen blir solgt eller fraregnet av andre årsaker, omklassifiseres kumulative verdiendringer som er innregnet i «andre inntekter og kostnader» til resultatet og posten «gevinst ved salg av aksjer».

Verdiendring av aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS har fra overgang til IFRS vært ført over «andre inntekter og kostnader». Ved overgangen fra finansiell aksjeinvestering til tilknyttet selskap er denne posten ikke omklassifisert over resultatet. Posten er reklassifisert i egenkapitalen.

Konsernets lån er regnskapsført til amortisert kost, og rentekostnader innregnes etter «effektiv rentes metode». Foretaket benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen. Det benyttes sikringsbokføring av rentebytteavtaler, og verdiendringer på avtalene er presentert som «verdiendring renteavtaler» i oppstilling av totalresultat.

Foretaket inngår også finansielle kraftavtaler. Disse anses om driftsrelaterte og  inngår ikke i finansposter.

Finansinntekter

Finanskostnader

Finanskostnader -77 458 -82 342

Note 14: Finansposter

Renteinntekter  inntektsføres når de er opptjent. Utbytte innregnes når retten til å motta betaling er etablert.

Foretaket har investeringer i aksjer som er klassifisert som «tilgjengelig for salg».  Investeringene regnskapsføres til virkelig verdi i balansen, mens verdiendringer innregnes i oppstilling av totalresultat, med unntak av når det foreligger et tap ved verdifall. Et verdifall blir innregnet når det foreligger objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Når en aksje klassifisert som tilgjengelig for salg og eiendelen blir solgt eller fraregnet av andre årsaker, omklassifiseres kumulative verdiendringer som er innregnet i «andre inntekter og kostnader» til resultatet og posten «gevinst ved salg av aksjer».

Verdiendring av aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS har fra overgang til IFRS vært ført over «andre inntekter og kostnader». Ved overgangen fra finansiell aksjeinvestering til tilknyttet selskap er denne posten ikke omklassifisert over resultatet. Posten er reklassifisert i egenkapitalen.

Konsernets lån er regnskapsført til amortisert kost, og rentekostnader innregnes etter «effektiv rentes metode». Foretaket benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen. Det benyttes sikringsbokføring av rentebytteavtaler, og verdiendringer på avtalene er presentert som «verdiendring renteavtaler» i oppstilling av totalresultat.

Foretaket inngår også finansielle kraftavtaler. Disse anses om driftsrelaterte og  inngår ikke i finansposter.

Finansinntekter

Finanskostnader

Netto finansposter -11 897 -62 268
Resultat før skatt 454 754 339 182
Skattekostnad -243 226 -251 416

Note 15: Skatt

Skattekostnaden består av ordinær inntektsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Aktuell skattesats for 2023 er 22 % inntektsskatt og 57,7 % grunnrenteskatt.

Vannkraftproduksjonen er belastet med grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten er overskuddsavhengig og beregnes på det enkelte kraftverk. Skattesatsen er 57,7 % av netto grunnrenteinntekt. Inntekten beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr.time med fradrag for driftskostnader, skattemessige avskrivinger, friinntekt og grunnrenterelatert selskapsskatt. Friinntekten fastsettes årlig på grunnlag av gjennomsnittlig skattemessig verdi av driftsmidler knyttet til kraftverket multiplisert med en normrente.  For 2023 er normrenten 3 %. Fra og med år 2021 gis det direkte fradrag for nye investeringer i skattegrunnlaget for grunnrenteskatt.  Noe som gir skattegrunnlaget karakter av en kontantstrømskatt.

Negativ grunnrenteinntekt kan motregnes positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt opparbeidet før 2007 kan ikke motregnes andre verk, men kun nyttes på kraftverket der den er opparbeidet.

Naturressursskatt er en skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige produksjon de siste syv år. Skattesatsen er 1,3 øre pr kWh og fordeles mellom kommuner og fylkeskommunen. Naturressursskatten motregnes i utlignet inntektsskatt. Dersom naturressursskatten overstiger inntektsskatten balanseføres den som renteførende fordring og motregnes senere år.

Inntektsskatt består av alminnelig skatt og endring i utsatt skatt. Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av:

– førstegangsinnregning av goodwill,

– førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig inntekt

– midlertidige forskjeller relatert til tilbakeholdte resultater i datterselskaper.

En eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd  i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført eiendel ved utsatt  skatt i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet  redusere eiendel ved utsatt skatt i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.

Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene  i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.  For eiendeler og forpliktelser innenfor grunnrenteskatteregimet hensyntas forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt både alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt.

Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den  grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

Skattekostnad

Avstemming av effektiv skattesats

Avstemming av netto forpliktelse ved utsatt skatt

Resultat etter skatt 211 528 87 766
Hvorav:
Kontrollerende eierinteresse 208 540 86 898
Ikke-kontrollerende eierinteresser 2 988 868

Note 21: Datterselskaper

Tabellen under viser datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende eierinteresser samt eierandel og stemmeandel som innehas av ikke-kontrollerende eierinteresser:

Nedenfor vises et sammendrag av finansiell informasjon for datterselskapet nevnt ovenfor.
Informasjonen er gitt på 100 % basis, og reflekterer mer/mindreverdier i SKS konsernregnskap. Den finansielle informasjonen er beløp før interne elimineringer.

211 528 87 766
(Beløp i 1 000 kr) - 1. januar - 31. desember
Oppstilling av totalresultat Note 2023 2022
Årets resultat 211 528 87 766
Andre inntekter og kostnader
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet:
Aktuarielle gevinster og tap -9 261 -1 205

Note 10: Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

Selskapet plikter å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger oppfyller dette kravet. Selskapet har pensjonsordningen for sine ansatte i KLP OG Dnb. Selskapet har i dag både innskuddsbasert og ytelsesbasert ordning.

Den offentlige ytelsesordningen ble lukket 01.01.2009. Alle ansatte tilsatt etter dette inngår i den innskuddsbaserte ordningen. I 2015 og 2019 ble det, for de som ønsket det, gjennomført en flytting av pensjon fra ytelse til innskudd.

Foretaket er også med i AFP-ordningen. Se note 11 for nærmere beskrivelse

Innskuddsordning

Innskuddsordningen har et innskuddsnivå som gir maksimal tillat sparing innen for denne type pensjon. Arbeidstakere på denne ordningen har privat AFP som er livslang og som kan tas ut fra fylte 62 år.

60 ansatte inngår i innskuddsordningen. Innskuddsordningen er kostnadsført over resultat med 5,5 mnok i 2023. Tilsvarende beløp for 2022 var 4,8 mnok.

 

Ytelsesordningen

Pensjonsforpliktelsen (brutto) vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig  anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Periodens pensjonsopptjening (service cost) og netto rentekostnad (-inntekt) resultatføres løpende, og presenteres under  lønns- og personalkostnader. Netto rentekostnad beregnes ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen på begynnelsen av perioden på netto forpliktelsen. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning  på midlene. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte innregnes fortløpende mot andre inntekter og kostnader (OCI).

Aktuarielle gevinster og tap føres over andre inntekter og kostnader (OCI).  Aktuarielle gevinster og tap, blir ikke reklassifisert over resultatet.

Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet på det tidspunkt  avkortningen eller oppgjøret inntreffer.

 

I ytelsesordningen inngår 14 aktive ansatte samt 197 tidligere ansatte med oppsatte rettigheter.

 

Tidligere konsernsjef har en førtidspensjonsavtale. Pensjonsavtalen innebærer en førtidspensjon på 75 % frem til 67 år, og deretter 66 % samlet pensjon av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget er grunnlønnen ved pensjonering. Pensjonen reguleres i takt med G-reguleringen, og er livslang. Pensjonsordningen omfatter også uførepensjon og etterlattepensjon.

Aktuarmessige forutsetninger

Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er en rekke forutsetninger lagt til grunn.  Grunnlaget for diskonteringsrenten er fastsatt basert på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i det norske markedet. OMF er obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av kredittforetak eid av norske banker og er regulert i egen lov, og anses generelt for å være av høy kvalitet (lav markeds- og kredittrisko). Markedet for OMF er vurdert som tilstrekkelig dypt, likvid og viser pålitelig prising, og er således anvendt som grunnlag for å fastsette diskonteringsrenten.

Lønnsøkning, pensjonsregulering og G-regulering er basert på historiske observasjoner for selskapet.

Den beregnede pensjonsforpliktelsen hensyntar at de offentlige ordningene er gjenstand for levealdersjustering for alle perioder som er presentert.

 

 

Sensitivitet i beregningen av pensjonsforpliktelsen ved endring i forutsetningene:

Sensitivitetsanalysen over er basert på at alle andre forutsetninger er uendret. I praksis er det lite sannsynlig og
endringer i noen forutsetninger er korrelerte. Beregningen av DBO og SC i sensitivitetsanalysen er gjort etter
samme metode som ved beregning DBO som framkommer i balansen.

Skatteeffekt 4 741 216
Sum andre inntekter og kostnader som ikke skal reklassifiseres -4 520 -989
Poster som senere skal reklassfiseres over resultatet:
Endring i virkelig verdi for tilgjengelig for salg investeringer 9 233 39 983
Endring andel tilknyttet selskap -8 787 23 423
Verdiendringer kraft og valutakontrakter 48 696 80 239
Verdiendringer renteavtaler -4 271 128 860
Skatteeffekt -9 773 -46 002
Sum andre inntekter og kostnader som senere skal reklassifiseres 35 098 226 503
Sum andre inntekter og kostnader 30 578 225 514
TOTALRESULTAT 242 106 313 280
Totalresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse 238 674 313 194
Ikke-kontrollerende eierinteresse 3 432 86

Note 21: Datterselskaper

Tabellen under viser datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende eierinteresser samt eierandel og stemmeandel som innehas av ikke-kontrollerende eierinteresser:

Nedenfor vises et sammendrag av finansiell informasjon for datterselskapet nevnt ovenfor.
Informasjonen er gitt på 100 % basis, og reflekterer mer/mindreverdier i SKS konsernregnskap. Den finansielle informasjonen er beløp før interne elimineringer.

242 106 313 280
(Beløp i 1 000 kr) - 1. januar - 31. desember