Nøkkeltall SKS konsern


Forklaring:
(1) EBITDA: Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
(2) EBIT: Driftsresultat
(3) Gjennomsnittlig sysselsatt kapital: Egenkapital + minoritet + rentebærende gjeld - bank
(4) Investeringer i eierandeler: Kjøp av aksjer eller andeler, samt egenkapitalutvidelse i andre selskaper
(5) FFO: EBITDA - netto finanskostnader - betalt skatt
(6) EBITDA rentedekning: EBITDA / rentekostnader
(7) EBIT rentedekning: EBIT / rentekostnader
(8) FFO rentedekning: FFO / rentekostnader
(9) Rentebærende gjeldsgrad: Rentebærende gjeld / (rentebærende gjeld + bokført egenkapital)
(10) Egenkapitalandel: Egenkapital / sum eiendeler korrigert for finansielle derivater
(11) EBITDA margin: EBITDA / driftsinntekter
(12) EBIT margin: EBIT / driftsinntekter
(13) Egenkapitalrentabilitet: Resultat før skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital
(14) Avkastning sysselsatt kapital: Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital
(15) Skatteprosent: Skattekostnad / årsresultat før skatt
(16) Totalkapitalens rentabilitet: (resultat før skatt + finanskostn.)/gj.sn. tot.kap
(17) Resultatgrad: (Ordinært resultat + finanskostnader)/driftsinntekter
(18) Likviditetsgrad 2: (Omløpsmidler - varelager)/kort.gjeld