STYRETS ÅRSBERETNING 2022

STYRETS ÅRSBERETNING 2022

   

Generelt

Salten Kraftsamband (SKS) er et energikonsern med virksomhet hovedsakelig innenfor forretningsområdene vannkraftproduksjon, kraftforvaltning og kraftomsetning med tilhørende aktiviteter. SKS har sitt hovedkontor på Fauske, og var ved utgangen av 2022 eid av Bodø kommune, Fauske kommune, Nordlandskraft AS, Jämtkraft AB, Bodø Energi AS og Bodø pensjonskasse. NTE Energi AS kom inn som eier fra 16. mars 2023.

Konsernets produksjonsanlegg ligger i kommunene Fauske, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Rødøy og Hemnes.

Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet og eier 100 % av aksjene i datterselskapene SKS Produksjon AS og SKS Handel AS. I tillegg eier selskapet i overkant av 73 % av aksjene i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor økonomi, regnskap, IT, HR, kommunikasjon og samfunnskontakt, kvalitet, HMS og strategi, samt forretningsutvikling plassert.

Gjennom SKS Produksjon AS har konsernet 72 % eierskap i Krutåga Kraft AS, 67 % i Hattfjelldal Kraft AS, samt 50% eierskap i kraftselskapet SmiSto Kraft AS og driftssentralselskapet Vakinn AS.

 

ÅRET 2022

2022 var preget av krigen i Ukraina og økt geopolitisk usikkerhet. Dette har medført frykt for energimangel, økning av gassprisen i Europa og en kraftig økning i den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge til rekordhøye 134 øre/kWh.

Til tross for høy systempris i Norge, gikk snittprisen på kraft i Nord-Norge (NO4) ned sammenlignet med 2021. Gjennomsnittlig kraftpris for NO4, hvor SKS produksjonsanlegg er lokalisert, var 25 øre/kWh, noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang på 10,7 øre/kWh sammenlignet med 2021.

Kapasiteten i kraftnettet gav også i 2022 begrensinger mellom nord og sør og bidrar til et vedvarende prisskille mellom de norske prisområdene.

I NO4 var kraftprisen relativt stabil og på et lavere prisnivå enn resten av landet gjennom store deler av året. I tillegg til nettbegrensningene skyldes dette i stor grad en bedre ressurssituasjon i nord, med vannmagasinfylling over normalen og mer snø enn normalt i fjellet. Mot slutten av året økte kraftprisene i Nord-Norge.

Rammebetingelsene for norske vannkraftprodusenter ble forverret gjennom økning i grunnrenteskatten til 57,7 % med virkning fra 1.1. 2022. I tillegg ble det som en konsekvens av svært høye priser i deler av Norge innført avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag) på 23 % på kraftpriser over 70 øre/kWh med virkning fra 28. september 2022.

Dette medfører en massiv verdioverføring fra våre kommunale eiere til staten samtidig som marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90%, er høyere enn noen annen næring.

 

Hydrologi:

I 2022 registrerte vi ca. 1130 mm nedbør i Sulitjelma mot normalt ca. 1000 mm. I Sundsfjord ble det registrert ca. 2460 mm nedbør i Sundsfjord mot normalt ca. 2000 mm. Totalt tilsig i vårt område tilsvarte en produksjon på 2580 GWh.

Vannmagasinbeholdningen ved inngangen av året var 79 % og ved utgangen av året 67 %, tilnærmet normalbeholdning som er 68 %.

Snømagasinet er beregnet til 241 GWh, noe som er 90 GWh mindre enn normalt.

 

Vannkraftproduksjon

Konsernets vannkraftproduksjon var 2 577 GWh i 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 2 063 GWh.

Havari på Salten trafo høsten 2021 medførte at SKS gikk inn i året 2022 med 11 % høyere magasinfylling en normalt. Vinteren 2021/2022 var snørik og snømagasinene var ca. 40 % høyere enn normalt.

Høye kraftpriser utover høsten 2022 ga sammen med store vann og snø ressurser ga rekordhøy kraftproduksjon. På grunn av høy magasinfylling, stort snømagasin og begrensninger i nettet, ble vanntapet for konsernet svært høyt, tilsvarende kraftproduksjon på ca. 340 GWh. Dette er uheldig med hensyn til utnyttelse av vannressursene og lokal verdiskapning.

SKS Produksjon realiserte en produksjon på 2 536 GWh. Selskapet oppnådde et driftsresultat på 412,4 mill.kr i 2022, noe som er 49,8 mill.kr høyere enn foregående år. Resultatet etter skatt ble 157 mill. kr, som er 7,6 mill. kr lavere enn forrige år.

Rødøy-Lurøy Kraftverk realiserte en produksjon på 40,5 GWh. Årsproduksjon er om lag 35 GWh lavere enn i et normalår. Dette som følge av en planlagt større vedlikeholdsstans. Regnskapet for 2022 viser et driftsresultat på 8,6 mill.kr, som er 2,9 mill.kr lavere enn 2021. Resultat etter skatt ble 7,2 mill.kr, for 2021 var tilsvarende tall 8 mill.kr.

 

Kraftomsetning

SKS Handel AS oppnådde et driftsresultat på 96,1 mill.kr mot 22,5 mill.kr i 2021. Selskapet har et resultat etter skatt på 74,9 mill.kr. Kontantstrømmen fra virksomheten var på 543 mill.kr i 2022. Kontantresultatet er sterkt påvirket av futurekontrakter på kraft. Selskapet hadde ved utgangen av året en likviditetsbeholdning på 254 mill.kr.

 

Utbygging og modernisering av vannkraft

Utbyggingen av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn (SmiSto) har vært preget av forsinkelser og rettstvist mellom byggherre SmiSto AS og entreprenørselskapet Hæhre Entreprenør. Høsten 2022 ble partene enige om forlik og jobben med å sluttføre prosjektet har nå fullt fokus.

Kraftverkene Storåvatn 1 og Smibelg er idriftsatt mens Storåvatn 2 forventes idriftsatt i løpet av 2023. Helgeland Kraft Vannkraft har overtatt driftsansvaret mens SKS har ansvaret for å ferdigstille det gjenstående kraftverket, samt en del øvrige restarbeider knyttet til utbyggingen.

SmiSto AS er 50 % eid av SKS Produksjon AS og 50 % eid av Helgeland Kraft. Kraftverkene skal ved endelig ferdigstillelse levere 210 GWh – tilsvarende energiforbruket til om lag 10 500 husstander.

Sommeren 2022 kunne vi endelig markere offisiell åpning av «Nye Sjøfossen» kraftverk i Gildeskål kommune. Sjøfossen kraftverk ble første gang satt i drift i 1950 med en midlere produksjon på 17 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 60 meter i Sundfjorddalselva. Nye turbiner og generatorer sørger for at produksjonen økes med ca. 5,9 GWh/år til 23,2 GWh.

I tillegg jobbes det med utbyggingsprosjektene Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk på Helgeland. Det ble i 2022 søkt om forlenget byggefrist. NVE har vedtatt å forlenge fristen frem til sommeren 2028.

Status i prosjektene er at Mølnhusbekken kraftverk er under planlegging og prosjektering, med mål om investeringsbeslutning i løpet av 2023. Investeringsbeslutning for Krutåga kraftverk vil tidligst bli tatt i 2024.

Sommeren 2022 ble det gjennomført rehabilitering av damanlegget Børnupvatnet i tilknytning til Oldereid Kraftverk. Prosjektet er et proaktivt tiltak grunnet endringer i klimaet og økte nedbørsmengder. Da er det vurdert nødvendig å øke lengden på overløpet for teoretisk flomstigning.

 

ÅRSRESULTAT FOR 2022

Konsernregnskapet for SKS rapporteres etter internasjonale regnskaps standarder (IFRS).

Brutto driftsinntekter i konsernet ble på 820,3 mill.kr. Tilsvarende tall for 2021 var 784,9 mill.kr. Netto driftsinntekter ble 726,2 mill.kr, en økning på i overkant av 58 mill.kr sammenlignet med foregående år. Regnskapet er belastet med driftskostnader på 286,8 mill.kr. Driftsresultat ble 439,4 mill.kr og resultat før skatt er på 339,2 mill.kr. Skattekostnaden er på 251,4 mill.kr og konsernets resultat etter skatt er på 86,9 mill.kr.

Verdiendring på sikringskontrakter for kraft, valuta, rentebytteavtaler og lignende bidro positivt med 225,5 mill.kr. Totalresultatet for konsernet ble 313,3 mill.kr. i 2022 mot 314,6 mill.kr i 2021

Morselskapet rapporterer sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 61,2 mill.kr, tilsvarende tall for 2021 var 84,2 mill.kr.

 

Balanse og kapitalstruktur

Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 233,3 mill.kr. Av dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr og annen egenkapital på 2 081,8 mill.kr. Minoritetene er på 40,9 mill.kr.

Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 1 271 mill.kr, herav bundet til skattetrekk og sikkerhet krafthandel 272,4 mill.kr. Konsernets kortsiktige- og langsiktige rentebærende gjeld var på 2 698 mill.kr. Den langsiktige gjelden ble refinansiert i desember 2021 og har en løpetid på inntil 5 år.

Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 3 886 mill.kr og omløpsmidler på 975 mill.kr. Egenkapitalen er på 1 933 mill.kr, langsiktig gjeld utgjør 2 060 mill.kr og kortsiktig gjeld 867 mill.kr.

 

Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2022 var 1 060,3 mill.kr. Tilsvarende tall for 2021 var 307,9 mill.kr.  Økningen følger som ett resultat av den kraftige forbedringen i kontantstrømmen til SKS Handel AS.

Ved utgangen av året var konsernets frie likviditetsreserve i bank på 998,5 mill.kr, mot 364 mill.kr i 2021. Totalt har konsernet en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter på 1 271 mill.kr.
I tillegg er det innvilget en ubenyttet kassekreditt på 250 mill.kr.

Styret er av den oppfatning at SKS har en tilfredsstillende finansiell stilling.

 

DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT

Styret foreslår at morselskapets resultat kr 61.206.765,- disponeres slik: 

Avsatt til utbytte                                 kr 61 000 000,-
Overført fra annen egenkapital      kr      206 765,-
Sum disponert                                     kr  61 206 765,-

 

FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTATETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING

I ekstraordinær generalforsamling 16. mars 2023 ble det besluttet kapitalforhøyelse i selskapet. I forbindelse med kapitalforhøyelsen kommer NTE Energi AS inn som eier i Salten Kraftsamband AS. Kapitalforhøyelsen gjøres i to trinn der SKS overtar NTE’s eierpost i Siso Energi AS (50 %) og NTE får oppgjør i form av aksjer i SKS. I tillegg til tingsinnskuddet er det gjennomført en kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd der Nordlandskraft AS, Jämtkraft AB og NTE Energi AS går inn med til sammen 987,5 MNOK. Det utstedes 33 327 nye aksjer i selskapet.

Det er ingen negative forhold oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet. 

FINANSIELL RISIKO
Konsernet har som mål å optimalisere selskapets finansposter, samt redusere valutarisikoen. Konsernets strategi med hensyn til finansielle instrumenter er å gi en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Selskapet søker å oppnå betingelser i takt med utviklingen i markedene. Selskapet har risikostrategier definert i risikodokumenter vedtatt av styret. Konsernet er disponert for valuta- og renterisiko. Valuta- og renterisiko begrenses ved inngåelse av termin- og swapkontrakter.

Markedsrisiko

Som kraftprodusent er SKS eksponert for bevegelser i markedspriser og volumusikkerhet. SKS har en aktiv sikringsstrategi beskrevet i risikodokumenter og gjennomfører løpende kraftanalyser. Konsernet har en strategi for prissikring av fremtidig kraft med mål om å redusere kraftprisrisiko og stabilisere konsernets inntjening. Markedsrisikoen håndteres ved å benytte finansielle instrumenter. Kraftderivatene bidrar til å redusere volatilitet i oppnådde priser. Valutaderivater benyttes til å redusere valutarisiko.

For å kunne følge markedet tett og dynamisk, samt bygge kompetanse innen ulike instrumenter, har konsernet trading-aktivitet ved siden av sikringshandelen. Denne aktiviteten skal gi positiv avkastning over tid og benyttes som input til det generelle arbeidet med markedsanalyse.

Morselskapets finansielle anleggsmidler er av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko.

 

Kredittrisiko
Selskapet har vurdert kundeporteføljen til å være av lav kredittrisiko.  Økt motpartsrisiko, spesielt innenfor SKS Handel AS sitt markedsområde, har etter styrets oppfatning økt den samlede kredittrisiko. Konsernet har etablert gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Morselskapets kunder er i all hovedsak konserninterne og risikoen anses som liten for disse fordringene.
 

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Konsernet er innvilget en kassekreditt i bank med en ramme på 250 mill.kr. Ved store svingninger i kraftpris er kraftomsetningen utsatt for stor likviditetsbelastning, både gjennom sikkerhetsstillelser og tidsforskyvningen mellom kjøp av kraft og oppgjør fra kunde. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes, og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet.
 

FORTSATT DRIFT
Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. Denne forutsetning mener styret klart er til stede.

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelse etter § 5 i Åpenhetsloven vil bli publisert på selskapets nettsider.

 

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet bidrar i noen grad med oppgaver/praksis ovenfor studenter på universitet og høyskolenivå i tillegg til generell FoU-støtte via medlemskapet i Energi Norge og med kapital til Økonomisk Forskningsfond.

SKS har vært medlemsbedrift i Trainee Salten siden oppstart i 2006 og har i 2022 hatt engasjement av én trainee i SKS Handel. Konsernet er også engasjert i Opplæringskontoret for energifag (OFE) som i stor grad bidrar med rekruttering, opplæring og oppfølging av energifagslærlinger, samt obligatorisk opplæring/kursing for våre medarbeidere.

 

VIRKSOMHETS- OG KVALITETSSTYRING

SKS har et kvalitetsstyringssystem basert på prinsippene i ISO9001 som er en del av den totale virksomhetsstyringen. Av kvalitetspolicyen fremgår det at konsernet skal levere produkter og tjenester av god kvalitet innenfor alle virksomhetsområder, samt jobbe for kontinuerlig forbedring for å tilfredsstille krav, behov og forventninger fra kunder, eiere så vel som myndigheter.

Kontinuerlig forbedring med fokus på involvering, lederes engasjement, beslutninger basert på fakta og prosesstilnærming er bærende prinsipper i kvalitetsstyringssystemet. Forbedringsarbeidet skal identifiseres fortløpende gjennom meldinger, revisjoner og kontroller, organisasjonsutvikling og risikovurderinger. Fokus på kvalitetsarbeidet vil fortsatt være oppfølging i forhold til etterlevelse, gjennomføring og strukturelle grep for kontinuerlig forbedring.

 

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET

I SKS-konsernet har helse-, miljø- og sikkerhet førsteprioritet og er en integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Konsernet har et HMS-styringssystem som tilfredsstiller etablerte standarder på området, og som belyser krav i gjeldende lovverk og intern styrende dokumentasjon. Konsernets HMS-rutiner (prosedyrer og instrukser), er tilsvarende under kontinuerlig utvikling med fokus på forenkling og forbedring, for stadig bedre etterlevelse og oppfølging.

SKS er aktiv deltager i Fornybar Norges satsning på HMS. Konsernet har signert og innført rutiner i henhold til bransjeorganisasjonens HMS-løfte.

Det er satt konkrete mål for sykefravær, skader og HMS-meldinger. Fastsetting av mål på disse områdene er styrebehandlet og vedtatt av konsernstyret. Det er etablert prosedyre for ensartet HMS-rapportering, slik at styrene kan følge med om målene oppnås.

For arbeidstakere som eventuelt rammes av nedsatt funksjonsevne har vi beredskap for å foreta individuell tilrettelegging både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver så langt dette praktisk lar seg gjennomføre.

 

ARBEIDSMILJØ

Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der linjeledelsen og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Arbeidsmiljøutvalget, verneombud, HR-stab og KHMS-stab bidrar spesielt og i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste i utøvelsen av arbeidsmiljølovens intensjoner.

HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002, vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Konsernet hadde i 2022 et totalt sykefravær på 5,56 %, som er marginalt høyere enn i 2021 (5,2 %). Noe av økningen tilskrives lav terskel for å være hjemme med koronasymptomer, men i all hovedsak skyldes økningen flere tilfeller av langtidsfravær.

Korttidsfraværet (< 3 dager) var 1,03 %. Tilsvarende tall for 2021 var på 0,82 %. De lave tallene anses som en indikasjon på god motivasjon og trivsel på arbeidsplassen. Styret vurderer konsernets arbeidsmiljø som godt. 

SIKKERHET OG SKADER
SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. Gjennom systematiske risiko og sårbarhetsanalyser, samt sikker-jobb-planlegging skal konsernet jobbe målrettet for å forebygge slike skader. I 2022 hadde vi ingen skader.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Styret i SKS har i 2022 hatt ti medlemmer, hvorav seks menn og fire kvinner. Konsernet hadde ved utgangen av året 73 fast ansatte, herav 16 kvinner og 57 menn. Konsernets lønns- og stillingssystem, med stillingsvurderingskriterier sikrer at det gis lik lønn for likt arbeid. Konsernets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder, og at likestillingsspørsmål blant de ansatte er tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Konsernet verdigrunnlag, etiske retningslinjer og medarbeiderstandarder legger føringer for forventet adferd av våre medarbeidere. Kontinuerlig søkelys på dette området er viktig og vil bli høyere prioritert i tiden som kommer. 

YTRE MILJØ

I SKS betraktes forurensning og avfall som ressurser på avveie, og konsernet har etablert gode rutiner for håndtering av både utslipp og avfall. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet frembringer. Konsernets virksomhet bidrar derimot positivt til miljøet da vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser.

I forbindelse med pågående utbygginger er det noe større belastning på det ytre miljø enn hva tilfellet er i en normal driftsperiode. Selskapet har som mål å rette opp de skader enhver utbygging påfører det ytre miljø så langt dette er praktisk mulig. Alt avfall kildesorteres og leveres i henhold til de krav som settes fra godkjente avfallsaktører. 

 

FORSIKRING FOR STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER

SKS har tegnet styreansvars forsikring som gjelder for ethvert nåværende, tidligere og fremtidig styremedlem og ledende ansatt. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon.
 

SAMFUNNSANSVAR, MILJØ OG BÆREKRAFT

Selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS Handel AS er miljøsertifiserte av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn har ikke utarbeidet miljøstandarder for energiproduksjonsselskap. Dette er bakgrunnen for at SKS Produksjon AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ikke er miljøsertifisert.

Uansett miljøsertifisering skal alle selskapene tilfredsstille konsernets miljøkrav som skal tydeliggjøres i større grad fremover.

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det handler om utvikling som omfatter de tre dimensjonene i FNs bærekraftsmål. For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Konsernets kjernevirksomhet, produksjon og omsetningen av fornybar energi, bidrar til en bærekraftig løsning på den globale klimakrisen. SKS har fokus på samfunnsansvar og utføre sin virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Konsernet bidrar til et fornybart samfunn gjennom å tilrettelegge for ny industri og næringsliv basert på tilgang til fornybar energi.

Konsernet skal opptre i henhold til FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Konsernet og dets underleverandører skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter.

Konsernet og dets underleverandører skal sikre organisasjonsfrihet og retten til tariffavtaler, samt eliminering av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen.

Konsernet har gjennom 2022 etablert og jobbet aktivt for implementering av bærekraftsrapportering som vil gi informasjon om hvordan foretaket bidrar til en bærekraftig utvikling, og hvordan selskapet påvirker omgivelsene og hvordan omgivelsene påvirker foretaket. Rapporten vil bli publisert på selskapets nettsider.

SKS utøver ellers samfunnsansvar ved å blant annet støtte opp om lag, foreninger og ideelle organisasjoner innen idrett, kultur og utdanningsrettede formål. Lokal verdiskapning og aktivitet som fremmer bolyst nært SKS geografiske nedslagsfelt er prioritert.

FREMTIDUTSIKTER

Selskapet har ambisjoner om fortsatt vekst og mer utbygging av fornybar energi. I løpet av få år vil det i NO4 bli en markant økning i etterspørselen av grønn kraft. SKS ønsker å rigge organisasjonen og posisjonere seg i forhold til realisering av gjeldende utbyggingskonsesjoner, utbygging av ny kraft – alene, eller i samarbeid med øvrige kraftselskap. Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for utviklingen i landsdelen og det SKS skal være med å bidra til fremtidig verdiskapning for oss selv, våre eiere og samfunnet for øvrig.

Det har gjennom året vært jobbet strategisk for effektivisering av drift, organisasjonsutvikling samt utvikling av eierstruktur og gjeldende aksjonæravtale. Ny eierstruktur kom på plass våren 2023 der målsettingen er å utvikle selskapet til å bli en mer fremtidsrettet energiprodusent som vil bidra til økt krafttilgang, bidra til å sikre fremtidig grønn industrivekst og gi positive ringvirkninger i form av lokale arbeidsplasser.

Konsernets framtidsutsikter på lang sikt vurderes som gode. Signalene fra kraftanalytikermiljøene er at det ligger en fundamental oppside i forhold til kraftprisen på nordisk kraft frem i tid. Etter hvert forventes det at også NO4 utjevner seg mot det øvrige markedet.

Prognosene for prisene i NO4 er noe usikker grunnet ubalanse mellom produksjon og forbruk, kombinert med begrenset overføringskapasitet. Det foreligger tilnærmet ingen kjente planer på forbedret utvekslingskapasitet ut av prisområdet. Forsterking av overføringsnettet er omtvistet i samfunnet, dette gjelder både internt i området og ut av området.

På den annen side er det flere aktører som signalisere virksomhet som vil øke forbruket, og derigjennom forbedre balansen i markedet. Stadig mer fokus på det grønne skiftet vil bidra i denne sammenheng.

 

 

Fauske, den 21. april 2023