Oppstilling over kontantstrømmer

Konsernet SKS

1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)

Kontantstrømmen er satt opp etter den indirekte metoden. Likvider omfatter bankinnskudd.
Bundne midler er bankinnskudd stilt som garanti for kraftkjøp.