Konsernsjefen har ordet

Tross lave kraftpriser det meste av året, ble 2022 tilfredsstillende for SKS.

Fordelaktige kontrakter på kraftleveranser, samt høy kraftproduksjon påvirker konsernets resultat i positiv retning.

 

SKS Handel Linn Kristin

Geopolitisk uro i 2022 har medført frykt for energimangel, økning av gassprisen i Europa og en kraftig økning i den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge.

Geopolitisk usikkerhet

2022 var preget av krigen i Ukraina og økt geopolitisk usikkerhet. Dette har medført frykt for energimangel, økning av gassprisen i Europa og en kraftig økning i den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge til rekordhøye 134 øre/kWh.

Selv med høy systempris i Norge, gikk snittprisen på kraft i SKS prisområde (NO4 – Nord-Norge) ned sammenlignet med 2021. Gjennomsnittlig kraftpris for NO4, hvor SKS produksjonsanlegg er lokalisert, var 25 øre/kWh, noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang på 10,7 øre/kWh sammenlignet med 2021.

Økning i kraftprisen utover høsten i kombinasjon med store vann og snø ressurser ga SKS kraftproduksjon tilsvarende 2 577 GWh, noe som er det meste som er produsert av SKS i løpet av et år. På grunn av høy magasinfylling, stort snømagasin og begrensninger i nettet, ble likevel vanntapet for konsernet svært høyt, tilsvarende kraftproduksjon på ca. 340 GWh. Dette er uheldig med hensyn til utnyttelse av vannressursene og lokal verdiskapning.

Prisskille mellom nord og sør

Kapasiteten i kraftnettet gav også i 2022 begrensinger mellom nord og sør og bidrar til et vedvarende prisskille mellom de norske prisområdene. Oppgradering av infrastruktur for kraft og energi blir avgjørende for stabile kraftpriser, samt utvikling av industri og samfunn i Salten-regionen i årene som ligger foran oss.

Ordfører i Gildeskål kommune, Bjørn Magne Pedersen, fikk æren av å offisielt åpne Nye Sjøfossen kraftverk sommeren 2022. Her sammen med Svenn Isaksen, leder av kraftverkene i Sundsfjord, Gildeskål kommune.

Skjerpelse av rammetingelsene

Rammebetingelsene for SKS og øvrige norske vannkraftprodusenter ble forverret gjennom økning i grunnrenteskatten til 57,7 % med virkning fra 1.1. 2022. I tillegg ble det som en konsekvens av svært høye priser i deler av Norge, innført avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag) på 23 % på kraftpriser over 70 øre/kWh med virkning fra 28. september 2022.

Dette medfører en massiv verdioverføring fra våre kommunale eiere til staten samtidig som marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90%, er høyere enn noen annen næring.

Mer kraft og modernisering av eksisterende anlegg

Sommeren 2022 kunne vi endelig markere offisiell åpning av «Nye Sjøfossen» kraftverk i Gildeskål kommune. Sjøfossen kraftverk ble første gang satt i drift i 1950 med en midlere produksjon på 17 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 60 meter i Sundfjorddalselva. Nye turbiner og generatorer sørger for at produksjonen økes med ca. 5,9 GWh/år til 23,2 GWh.

I tillegg jobbes det med utbyggingsprosjektene Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk på Helgeland. Det ble i 2022 søkt om forlenget byggefrist. NVE har vedtatt å forlenge fristen frem til sommeren 2028.

Status i prosjektene er at Mølnhusbekken kraftverk er under planlegging og prosjektering, med mål om investeringsbeslutning i løpet av 2023. Investeringsbeslutning for Krutåga kraftverk vil tidligst bli tatt i 2024.

Sommeren 2022 ble det gjennomført rehabilitering av damanlegget Børnupvatnet i tilknytning til Oldereid Kraftverk. Prosjektet er et proaktivt tiltak grunnet endringer i klimaet og økte nedbørsmengder. Da er det vurdert nødvendig å øke lengden på overløpet for teoretisk flomstigning.

Utbyggingen av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn (SmiSto) har vært preget av forsinkelser og rettstvist mellom byggherre SmiSto AS og entreprenørselskapet Hæhre Entreprenør. Høsten 2022 ble partene enige om forlik og jobben med å sluttføre prosjektet har nå fullt fokus.

Kraftverkene Storåvatn 1 og Smibelg er idriftsatt mens Storåvatn 2 forventes idriftsatt i løpet av 2023. Helgeland Kraft Vannkraft har overtatt driftsansvaret mens SKS har ansvaret for å ferdigstille det gjenstående kraftverket, samt en del øvrige restarbeider knyttet til utbyggingen.

SmiSto AS er 50 % eid av SKS Produksjon AS og 50 % eid av Helgeland Kraft. Kraftverkene skal ved endelig ferdigstillelse levere 210 GWh – tilsvarende energiforbruket til om lag 10 500 husstander.

Bærekraft

Samtidig går turbinene i våre 21 vannkraftverk sin utrettelige gang og leverte i 2022 «all-time-high». SKS-konsernet består av et kompetent, profesjonelt og positivt arbeidsmiljø som hver dag bidrar positivt til samfunnskritisk energiforsyning og grønn verdiskapning.

Og, apropos grønn verdiskapning; vi har i løpet av 2022 også jobbet frem SKS første bærekraftrapport. Den anbefaler jeg alle om å lese!

Hilsen
Liina Veerme
konsernsjef, Salten Kraftsamband AS