SKS hadde et friskhetsnærvær på 94,4 % i 2022

SKS gjør flere tiltak for å ta vare på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling samt skape balanse mellom arbeid, helse og produktivitet.

SKS gjør flere tiltak for å ta vare på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling samt skape balanse mellom arbeid, helse og produktivitet. 

SKS har et sterkt fokus på HMS, kompetanseutvikling og helsefremmende tiltak. I SKS kommer sikkerheten til våre medarbeidere alltid først. Fokus på HMS skal være en integrert del av den daglige virksomheten på alle nivå i hele organisasjonen. I tillegg legges det til rette for sosiale sammenkomster og et bredt tilbud av velferdsgoder, herunder lån av velferdshytter, båter og diverse utstyr. Selskapet har et aktivt bedriftsidrettslag som deltar innen sykkel, ski, fotball, toppturer m.m. 

SKS legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas, og med fokus på kontinuerlig forbedring. 

 Det totale sykefraværet i konsernet var på 5,56%. Flere langtidsfravær som ikke er jobbrelatert er årsak. Det har vært tilrettelagt for hjemmekontor ved Covid19 pandemi. Det jobbes målrettet med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Pga Covid 19 situasjon er sosiale arrangement og treffpunkter holdt på et minimum. Det har vært løpende fokus på evt. konsekvenser i forhold til det. Selskapet har helseforsikring for sine ansatte, med garanti for kortere tid til konsultasjoner og eventuelle behandlinger/operasjoner. Dette er med på å redusere sykefraværet.  

Selskapet leverer HMS-rapporterer til konsernstyret, der det redegjøres for HMS-arbeidet og sykefraværet kvartalsvis. Arbeidsmiljøutvalg, verneombud, HR-stab og KHMS, i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, bidrar spesielt i utøvelsen og sikrer at denne er i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner og bestemmelser. SKS er en IA bedrift og arbeider målrettet for å holde et lavt sykefravær, hindre frafall fra arbeidslivet og bidra til at flere står lengre i jobb. Vi samarbeider med andre aktører, når det passer seg, for å bidra til å få personer som står utenfor tilbake i arbeidslivet. HMS tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet hadde i 2022 et friskhetsnærvær på 94,4%.  

Konsernsjef har forpliktet alle konsernets medarbeidere til å bidra i «HMS-løftet» gjennom følgende føringer: 
• Jeg har ansvaret for et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø. 
• Jeg mener at alle uønskede hendelser og ulykker skal forhindres. 
• Jeg mener at et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere. 
• Jeg skal kontinuerlig arbeide for forbedringer for å sikre en skadefri arbeidshverdag. 
• Jeg skal sikre kunnskapsdeling og samarbeid både internt og eksternt. 

Friskhetsnærvær de siste 10 årene

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Gjennomsnitt

Friskhetsnærvær
Sykefravær