Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

SKS konsernet er ikke børsnotert og plikter derfor ikke å rapportere etter NUES – Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Selskapet ønsker likevel å bruke anbefalingen som et grunnlag som klargjør rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. 
God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter. 
Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Selskapets ledelse består av styret og daglig leder. Styret har både forvaltnings- og tilsynsoppgaver. Forvaltningsoppgaven innebærer at styret skal forvalte selskapet i sin alminnelighet blant annet fastsette strategi, budsjetter og retningslinjer for virksomheten. Tilsynsansvaret innebærer at styret skal føre tilsyn med daglig leder og selskapets virksomhet for øvrig. Det er styrets ansvar å påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet, herunder følge opp styrets vedtak. 

Virksomhet
Selskapets formål er bestemt gjennom vedtekter: «Selskapets formål er, dels i egen regi og dels gjennom deltagelse i andre selskaper, eie, drifte og utbygging av kraftverk og overføringsanlegg samt omsetning av kraft, produksjon av tjenester for andreprosjekter innenfor energirelaterte eller avledede forretningsområder. Generelt kjøp og salg av energi.». 
Eierne og styret legger føringer på de overordnede strategier selskapet arbeider med. Dette er styrende for mål og strategier i det enkelte datterselskap. Gjennom styrets beretning gir selskapet informasjon som om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø, bekjempelse av korrupsjon, arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og miljøvirkninger 
SKS er sitt samfunnsansvar bevist gjennom å være med å bidra til å skape en region og lokalsamfunn mennesker ønsker å være en del av.

Selskapskapital og utbytte
Konsernets egenkapital var ved årsskiftet 2 233 mill. kr. Egenkapitalprosenten er 38% etter netting av finansielle derivater. Styret anser egenkapital, inkludert arbeid med videre kapitalisering, som tilfredsstillende for konsernets strategier og aktiviteter. 
Selskapet har som mål å gi stabil inntjening og forutsigbarhet for eierne. Utbyttepolitikken i selskapet er bestemt gjennom aksjonæravtalen. Utbytte skal til enhver tid skje under hensyn til selskapets behov for et forsvarlig kapitalgrunnlag for gjennomføring av vedtatte planer.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
Salten Kraftsamband har én aksjeklasse. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Transaksjoner av vesentlig art med nærstående skal behandles i styret. Uavhengig verdivurdering foreligger ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer.

Aksjer og omsettelighet
Ethvert aksjeerverv er betinget av samtykke fra selskapet styre. Styret kan nekte samtykke dersom aksjeerverv vil innebære at selskapet ikke får en eierstruktur som tilfredsstiller lovgivingens krav til offentlig eierskap i konsesjonsrettslig sammenheng.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. 
Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen følger aksjelovens kap. 5. 
I generalforsamlingen teller en aksje en stemme. Styreleder og daglig leder skal være tilstede på generalforsamlingen med mindre det foreligger gyldig forfall. Andre styremedlemmer kan være til stede. Revisor skal møte i generalforsamling når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses for å være nødvendig.

Valgkomité
Selskapet har en valgkomite bestående av 4 medlemmer valgt av generalforsamlingen. De til enhver tid tre største aksjonærene skal ha rett til å utpeke ett medlem og ett vara medlem hver, og de øvrige aksjonærene skal ha rett til å utpeke ett medlem og varamedlem i felleskap. 

Styret, sammensetning og uavhengighet
Styret skal være profesjonelt sammensatt og det er aksjonærenes ambisjon at styret skal bestå av personer som kompletterer hverandre kompetansemessig. Styret skal bestå av inntil 5 aksjonærvalgte medlemmer. Ut fra dagens styresammensetning har de ansatte rett til å velge to styremedlemmer. Det skal etterstrebes en balansert kjønnsfordeling i styret. Leder og nesteleder til styret velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges for to år av gangen.

Styrets arbeid
SKS ledes og styres i samsvar med lovgivningen samt anerkjente prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse for ikke børsnoterte selskaper. Styret har både forvaltnings- og tilsynsoppgaver. Konsernstyret er premissleverandør for alle virksomheter i konsernet, gjennom vedtatte strategier for selskapene. Konsernstyret påser at forvaltning og entreprenørskap skjer innenfor en ramme av effektiv oppfølging og kontroll, slik at risikoer blir vurdert og håndtert. Det foretas periodisk rapportering av selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styrets arbeidsplan sikrer at planer og budsjetter for selskapets virksomhet fastsettes og følges opp, samt at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende kontroll. For styrene i datterselskapene foreligger det styreinstruks som sikrer informasjon av vesentlig karakter tilflyter konsernstyret uten ugrunnet opphold. Styret fører tilsyn med daglig leder og selskapets virksomhet for øvrig. Konsernstyrets overordnede målsetting er å skape og synliggjøre verdier for eierne.

Risikostyring og intern kontroll
Styrets formål med risikostyring og intern kontroll er å håndtere risikoer knyttet til vellykket virksomhetsutøvelse, og å styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god intern kontroll bidrar til å sikre aksjeeiernes investeringer og selskapets eiendeler. Selskapets risikostyring omhandler blant annet tilsyn og oppfølging av risikodokumenter for ulike deler av virksomheten. Intern kontroll omfatter retningslinjer, prosesser, oppgaver, adferd og forhold som legger til rette for målrettet og effektiv virksomhet. Bidrar til å sikre kvaliteten på intern og ekstern rapportering samt sikre at selskapet opererer i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virksomheten, herunder selskapets retningslinjer for hvordan det integrerer hensyn til omverdenen i verdiskapingen.

Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen fastsetter styrets godtgjørelse. Godtgjørelsen skal være sammenlignbar med tilsvarende selskaper og reflekterer styrets ansvar, tidsbruk og kompleksitet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Daglig leder tilsettes av styret. Styret fastsetter, reforhandler og endrer kompensasjonen til daglig leder. Det opplyses i årsregnskapet om ytelser til daglig leder jfr. regnskapslovens bestemmelser.

Informasjon og kommunikasjon
Styret fastsetter retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell informasjon. Konsernselskapets årsberetning og regnskap gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside etter generalforsamlingen. Konsernsjef er ansvarlig for informasjon og kommunikasjon som gjelder konsernet, mens daglig ledere i datterselskaper er ansvarlig for informasjon og kommunikasjon innenfor sine områder.

Revisor
Selskapets revisor har god forståelse for selskapets risikobilde og kontrollbehov. Revisor er en faglig ressurs for styret og ledelsen, og er pålagt å kommunisere vesentlige svakheter og andre relevante forhold til styret og generalforsamlingen. Revisor legger årlig fram for styret hovedtrekkene i plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet, samt orienterer årlig om selskapets interne identifiserbare svakheter og forslag til forbedringer. Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapene, samt deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Det anbefales minst et møte i året mellom revisor og styret, uten at den daglige ledelse eller andre fra daglig ledelse er til stede. Revisor velges av generalforsamlingen, og tjenestegjør inntil en annen revisor er valgt.