SKS-konsernet

Vannkraft er en evigvarende naturressurs og er grunnlaget for at SKS gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. For Nordland skaper SKS betydelige ringvirkninger gjennom kjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene.

SKS ble dannet som andelslag i 1956. Selskapet skulle forestå utbygging av overføringsnettet og transformatorstasjoner i Salten. SKS ble i 1964 omdannet til aksjeselskap, og ble ved fusjon av flere energiverk i Salten i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett og kraftproduksjon. Dagens konsernmodell ble etablert i 2003. Konsernet har de senere årene spisset sin virksomhet innen kraftproduksjon og kraftomsetning. Konsernets hovedkontor er lokalisert på Fauske

Virksomheten
SKS er et nordnorsk kraftkonsern, største nordnorske kraftprodusent med en årlig middelproduksjon på over 2 200 GWh. SKS deler i dag sin virksomhet inn i forretningsområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet:

– Vannkraftproduksjon
– Krafthandel, oppgjør og avregningstjenester

Morselskapet, Salten Kraftsamband AS, består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Resultatområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen.
Resultatområdet vannkraft har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg.

Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i produksjonsanlegg. Kraftproduksjonen fra 21 vannkraftverk i Salten og Nord-Helgeland bidrar til å levere strøm fra fornybar vannkraft tilsvarende 106 000 husstander.

Resultatområdet kraftforvaltning og avregningstjenester har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon. Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Virksomheten leverer også forvaltningstjenester for kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier, samt oppgjør og avregningstjenester til eksterne kunder.

 

Medarbeidere, utdanning og arbeidsmiljø
SKS er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet hadde 73 ansatte ved utgangen av 2022. Et godt arbeidsmiljø er viktig for SKS sin verdiskapning og utvikling.
Menneskene som arbeider i SKS er ved siden av vann, selskapets viktigste ressurs.

Ansatteoversikt, 73 ansatte pr 31.12.2022

Menn
Kvinner

Utdanningsnivå

Sivilingeniør
Ingeniør
Mater/Siv.øk/Bachelor
Energioperatør
Fagarbeidere / Annen utdanning
Lærlinger