Samfunnsansvar og bærekraft

SKS er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål nr 7 - Ren energi til alle. Gjennom vår produksjon av ren fornybar energi basert på vannkraft skaper vi verdier og arbeidsplasser i Nordland, og bidrar til at verden øker sin andel av fornybar energi.

Bærekraftig utvikling tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det handler om utvikling som omfatter dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold i FNs bærekraftsmål.

I FNs bærekraftsmål nummer 7 – Ren energi beskrives tilgang til energi som sentrum av nesten alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det dreier seg om klimaendringer, jobber, sikkerhet og mulighetene for økte inntekter. Ved å øke investeringene og produksjonen av fornybar energi kan man bidra til å gjøre Norge og verden til et bedre sted.

For oss i SKS er dette kjernen av vår virksomhet. Vi ønsker å foredle og videreutvikle den fornybare ressursen som vannkraft er, for å bidra til at vi på sikt kan leve i et nullutslippssamfunn. Produksjon av fornybar energi bidrar til en bærekraftig løsning på den globale klimakrisen. Vi har fokus på klima og naturmangfold.

I over 60 år har SKS produsert ren energi, og vært en betydelig samfunnsbygger både lokalt og nasjonalt. Vi er en av de viktigste næringslivsaktørene i Nordland, og bidrar til fellesskapet gjennom at vi hvert år betaler inn store summer i skatter og avgifter til kommunene i Salten, til Nordland Fylkeskommune og til staten. I tillegg bidrar vi med konsesjons- og kvotekraft som utgjør betydelige verdier for mottakerne. Vi er stolte over å ha bidratt til den velferdsutviklingen vi har i Norge.

I dag har vi et kraftoverskudd som kan åpne for ny industriell vekst i nord. Hydrogenproduksjon basert på vannkraft og etablering av datasenter er eksempler på kraftkrevende industri som kan være aktuell for våre lokalsamfunn. Her ønsker vi å ta en aktiv rolle for å bidra til ytterligere vekst.

SKS skal opptre i henhold til FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Selskapene og dets underleverandører skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter. Konsernet og dets underleverandører skal sikre organisasjonsfrihet og retten til tariffavtaler, samt eliminering av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen.

Konsernet har etablert et prosjekt for implementering av bærekraftsrapportering som vil gi informasjon om hvordan foretaket bidrar til en bærekraftig utvikling, og hvordan selskapet påvirker omgivelsene og hvordan omgivelsene påvirker foretaket. Selskapet vil etterstrebe et lavt fotavtrykket ved utbygging av ny vannkraft og er klar over at kraftutbygging medfører naturinngrep i elver og elveløp samt arealbruk. Konsernet har fokus på å holde utslipp fra egen drift og verdikjede på et minimum. Det er fokus på utslipp fra byggeplasser, transport og materialbruk. Avfallshåndtering er en del av verdikjeden som selskapet har tatt grep om.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og skal ivareta både sosiale og miljømessige hensyn i vår drift. Vi er brennende opptatt av våre lokalsamfunn. Her produserer vi den fornybare energien, og vi ønsker at det skal være gode og attraktive samfunn hvor det er godt å bo og leve. For å bidra til dette er vi en aktiv samarbeidspartner på mange områder.

– Vi støtter lag og foreninger innen idrett og kultur
– Vi støtter aktører som skaper uforglemmelige og stolte øyeblikk
– Vi støtter utdanningsinstitusjoner og stiftelser med læring og kunnskap i fokus
– Vi engasjerer oss i kunnskapsbedrifter og næringslivsfond – med formål om å skape et bedre næringsliv.

SKS bidrar også til felleskapet gjennom betaling av store summer i skatter og avgifter til kommunene i Saltenregionen og Nordland fylkeskommune. Den Norske stat mottar også en betydelig andel av sum totale skatter og avgifter. I 2022 har konsernet bidratt med 337 MNOK til fellesskapet. I tillegg utbetales kr 60 MNOK i eierutbytte til SKS eiere.

SKS heier på aktiv fritid samt trygge og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i vårt lokalsamfunn. Derfor har vi bidratt til å realisere fotballhallen SKS Arene og er hovedsponsor for Finneid IL og Fauske/Sprint i vertskommunen vår, Fauske.

337 millioner kr i samfunnsbidrag 2022

Eiendomskatt
Konsesjonsavgift NVE (Sentralt)
Konsesjonsavgift (lokal)
Arbeidsgiveravgift
Naturressursskatt
Grunnrenteskatt
Alminnelig skatt
Avgift på kraftproduksjon
Konsesjonskraft
Kvotekraft
Sponsorater
Skattetrekk fra ansatte

Samfunnsbidrag - Lokalt vs Sentralt

Lokalt
Sentralt