SKS Produksjon AS

SKS Produksjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS.

SKS Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. SKS Produksjon AS er en ledende kraftprodusent av fornybar vannkraftproduksjon fra 20 egeneide kraftstasjoner i Nord-Norge.

Selskapet har sitt forretningskontor i Fauske kommune. Selskapets produksjonsanlegg ligger i kommunene Gildeskål, Fauske, Beiarn, Bodø og Hemnes. Beregnet årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 2 035 GWh som tilsvarer strømforbruket til 101 250 husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.  

Selskapets vannkraftproduksjon var 2 536 GWh i 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 1 997 GWh.
Havari på Salten trafo høsten 2021 medførte at SKS gikk inn i året 2022 med 11% høyere magasinfylling en normalt. Vinteren 2021/2022 var snørik og snømagasinene var ca 40 % høyere enn normalt. Høye kraftpriser utover høsten 2022 ga sammen med store vann og snø ressurser ga rekord høy kraftproduksjon. På grunn av høy magasinfylling og stort snømagasin ble vanntapet svært høyt, tilsvarende en kraftproduksjon på ca 340 GWh. Ved slutten av 2022 var vannmagasinet som normalt.

Vannmagasin-beholdningen var ved inngangen av året på 79 %. Ved utgangen av året var magasinbeholdningen 67 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 68 %. Snømagasinet er beregnet til 241 GWh ved utgangen av 2022, noe som er omtrent 27 % lavere enn normalen. Drift og vedlikehold av kraftverkene har stort sett gått som planlagt uten større feil. Åpningen av nye Sjøfossen kraftverk har vært utsatt blant annet på grunn av Covid-restriksjoner, men det nye kraftverket ble offisielt åpnet 1.juli 2022.

Storelvvatn kraftverk, Sulitjelma

 SKS Produksjon eier 50 % av aksjene i Smisto Kraft AS. Storåvatn I kraftverk ble satt i drift i september 2020. Smibelg kraftverk ble satt i drift i april 2022, mens Storåvatn II forventes oppstart 2. kvartal 2023. Samlet årsproduksjon er beregnet til 210 GWh. Utbyggingen er kraftig forsinket, og kostnadene blir betydelig høyere enn først beregnet. Selskapet har økt lånerammen og eierne har tilført mer kapital for å sluttføre prosjektet.. Hæhre Entreprenør AS stevnet Smisto Kraft AS for Rana Tingrett, med påstand om å få dekt ekstra kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Smisto Kraft AS har anket dommen til lagmannsretten. Det ble inngått forlik i saken før behandling i lagmannsretten startet.

 SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader for innmating av produksjon. Dette skyldes det høye energileddet som er en konsekvens av en ugunstig marked- og nettsituasjon. Lokalt er det nettbegrensinger i Salten trafo (Statnett) og i regionalnettet (Arva) som påvirker videre utvikling av ny produksjon og økt forbruk. Ny Salten trafo i regi av Statnett er planlagt ferdigstilt i 2023. Regionalnettseier Arva arbeider blant annet med konsesjonssøknad for ny 132 kV linje mellom Salten trafo og Valjord koblingstasjon. Det er for tiden mange initiativer på gang for etablering av kraftkrevende industri i vår landsdel som kan bidra til en bedre balanse mellom kraftproduksjon og energibruk. Nordland har et betydelig kraftoverskudd, men mangler tilstrekkelige overføringslinjer som kan garantere for stabil og sikker energiforsyning til ny industri. Det er for tiden mange initiativer på gang for etablering av kraftkrevende industri i vår landsdel. Fra vedtak til ferdigstillelse av ny industri vil det ta flere år, men kan på sikt bidra til en bedre balanse mellom kraftproduksjon og energibruk. 

SKS Produksjon AS har avtale med Rødøy-Lurøy Kraftverk om å forestå all drift og styring av Reppa kraftverk.

Året 2022 ga ett akseptabelt resultat for selskapet. Gjennomsnittlig kraftprispris for prisområdet NO4, hvor selskapets produksjonsanlegg er lokalisert, var 250 NOK/MWh. Innmatingskostnader i Saltenområdet er fortsatt svært høye i forhold til andre deler av landet. Driftsinntekter for selskapet ble 722,4 mill. kr i 2022 og driftsresultatet ble 412,4 mill. kr. Etter finans og skatt viser resultatet et overskudd på 157,1 mill. kr. i 2022.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Produksjon AS

Beløp i 1000

Lukehus, Kjelvatn, Sulitjelma

Ansatteoversikt, 43 ansatte pr 31.12.22

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS